Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Taotlusvoor kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks arenguriikides

KIK võtab alates 4. juulist vastu projektide taotlusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutuseid leevendada ja nende mõjudega kohaneda. Taotluste tähtaeg on 27. august 2018.

Vaata veel

Keskkonnaprogrammi 2018. a II taotlusvoorust toetavad tegevused

KIK avab keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru 6. augustil ning taotlusi saab andmesüsteemi KIKAS kaudu esitada kuni 17. septembrini 2018. Toetatame kaheksa valdkonna kindlaid tegevusi.

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursiaudite rahastamiseks

Audit annab ettevõttele ülevaate, kuidas ressursse paremini ära kasutada ning on eelduseks investeeringutoetuse taotlemiseks.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist ja nende hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

LIFE programm keskkonna- ja kliimaprojektide toetuseks

Järgmisel kolmel aastal toetatakse Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks vajalikke projekte 1,65 miljardi euroga.

Vaata veel

Gaasibusside kasutuselevõtu toetuse taotlusvoor

Toetust antakse projektidele, mille raames avaliku liiniveo kohustuste täitmisel võetakse kasutusele biometaani tarbivad gaasibussid.

Vaata veel

Veemajandustaristu arendamise taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida