Skip to content
Vaegnägijatele

Esmaspäeval algab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt

Toetus/taotlusvoor
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Foto: KIK

KIK avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtu esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 10.00. Taotlust saab esitada nii E-toetuse keskkonnas, meili teel kui ka posti teel.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.

PS! Vooru eelarvest tulenevalt saame sel korral vastu võtta hinnanguliselt 300 taotlust, mistõttu soovitame taotluse esitamisega kiirustada.

Taotlusi saab esitada:

 • Internetis – E-toetuse keskkonnas SIIN

  NB! Hetkel esineb tõrkeid E-toetuse süsteemi kasutamisel. Kui taotluse esitamine ei õnnestu, siis saab taotluse esitada ka vormiga, mille leiab toetuse lehelt parempoolsest tulbast. Vorm koos vajalike dokumentidega esitage e-postiaadressile info@kik.ee.

 • Meili teel – saatke allkirjastatud taotlusvorm koos vajalike dokumentidega e-postiaadressile info@kik.ee
 • Posti teel – saatke allkirjastatud taotlusvorm ümbrikus koos vajalike dokumentidega aadressil:
  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Narva maantee 7A, 15172 Tallinn. 
  NB! Paberil saates tuleb arvestada, et taotlused seatakse järjekorda KIKis registreerimise aja järgi.

E-toetuse keskkonnas saab taotluse esitada kell 10. Taotlusvorm meili ja postiga saatmiseks avaldatakse KIKi kodulehel SIIN kell 10.00. 

KIK juhib taotlejate tähelepanu sellele, et taotluse juurde on kohustuslik esitada:

 • Torustike rajamisel piirkondliku vee-ettevõtja väljastatud kehtivad liitumistingimused, millest peavad selguma liitumispunkti asukoha koordinaadid ning kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooni osas (palun kontrollige, et tingimused on kehtivad ja vajalik info kajastatud).
 • Kogumismahutite või omapuhastite rajamisel tuleb esitada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning viie aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada.

Kõikide toetuse andmise tingimustega saab tutvuda toetuse leheküljel. Toetust on võimalik taotleda, kuniks eelarves raha jätkub. Taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul. Need majapidamised, kes kahe taotlusvooru vahel liitumise oma kuludega ära tegid, paraku tagantjärele toetust ei saa.

Toetust antakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Veekaitse valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

Kontakt
Toetuse info