Skip to content
Vaegnägijatele

ELME projekt

Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid

Projekti elluviija: Keskkonnaagentuur

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 1 247 058 €

Toetusfondid: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti riik

Periood: 01.01.2015 - 31.12.2023

Projekti sisu:

Projekt koosneb kolmest tegevusest:

1)     Projekti käigus kaardistati Eesti ökosüsteemiteenused. Lisaks teadustööle on kaarte võimalik kasutada ka üld- ja eriplaneeringute koostamisel (nt KOVi üldplaneeringud, rohevõrgustikud, tuuleparkide planeerimine jm).

·       Luuakse töövahendid, mis võimaldavad hinnata elurikkuse seisundit ja seostada selle seisund sotsiaal-majanduslike ja kliimamuutuse näitajatega.

·       Töötatakse välja erinevad mudelid, mis võimaldavad luua seoseid elurikkuse seisundi muutumise, ökosüsteemide ja nende teenustega ning prognoosida elurikkuse muutumist tulevikus.

2)     Uute seiremeetodite rakendamine elurikkuse seires – peamiselt seiretööd.

·       Soetati seadmed, millega luuakse taristu seire läbiviimiseks. Läbi on viidud hundipopulatsiooni seire, igapäevatöös on kasutusel rajakaamerad (erinevate liikide arvukuse hindamiseks), akustilised sensorid, käsitiivaliste (lendavad imetajad nagu nahkhiired) automaattuvastustarkvara ja droonid.

3)     Projekti raames on valminud Loodusveeb, mis on töövahendiks  elurikkuse seisundi hindamisel, prognoosimisel ja andmete kättesaadavuse tagamisel.

Akustiline sensor