Skip to content
Vaegnägijatele

Kohalike omavalitsuste töötubade programm

Staatus

Toimumas
Foto: Elise Teemus

2022. aastal viib KIK koos Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga läbi kohalikele omavalitsustele mõeldud töötubade programmi „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“,  milles kujundatakse kliimamuutustega toimetulekule ja energiajuhtimisele riigi ja kohalike omavalitsuste ühist tulevikuvaadet.

Töötubade programmi eesmärgiks on ametnike teadlikkuse ja võimekuse tõstmine kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu.

Töötubades arutatakse, milline on teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavus kliimamuutuste ennetamisel ja nendega kohanemisel. Samuti räägitakse kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisest, taastuvenergia kasutuselevõtu võimalustest ja energiasäästumeetmete rakendamisest.
 

Programm koosneb neljast töötoast, ühest praktikumist ja lõpuseminarist:

Töötoas tõime välja kliima- ja keskkonnamuutuste põhilised protsessid ning energiamajanduse mõju kliimale ja tervisele. Arutlesime, kuidas saab energia- ja kliimapoliitika eesmärke ja tegevusi ellu viia. Vene keeles toimus samade teemade kajastamine 26. mail. 

Töötoas toimusid arutelud ja rühmatööd. Rääkisime kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakavast (KEKK) – mis on selle eesmärk ja millised on riigipoolsed ootused, millised kliimamuutused meid ees ootavad ja millised on kliimakohanemise võimalused erinevates piirkondades. Eraldi käsitlesime KEKK-i koostamiseks vajalike andmete olemasolu ning nende kättesaadavust.

Rääkisime energeetikast koos praktiliste näidetega ja arutasime rühmades, millised on erinevates piirkondades energiaressursid ja sobivad energialahendused. Rääkisime, kuidas toimub energiamajanduse juhtimine kohalikul tasandil ja mida parendamiseks saab teha. Eraldi teemana käsitlesime energiakogukondade teket, energiaprojektide elluviimist ja vastavat õigusruumi.

Praktikumi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu. Praktikumile saab eelregistreeruda SIIN ja päevakava on leitav SIIT.
 

  • Lõpuseminar (20. oktoobril 2022 Tallinnas)

Lõpuseminaril tutvustame töötubades toimunud arutelude tulemusi ja digikausta ning vajalikke jätkutegevusi. Anname soovitusi  kliimamuutuse ohjamise ja energiajuhtimise võimekuse tõstmiseks kohalikes omavalitsustes ja kogukondades.

 

Vähemalt kahes töötoas osalenutel on võimalik saada Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus. Täiendõppe punkte saab kasutada vastava kutse (nt energiatõhususe spetsialist jm) taotlemisel või pikendamisel.

Programmi kokkuvõttena valmib praktiline digikaust, mis sisaldab ülevaadet töötubade tegevusest, kasutatud materjalidest, ettekannete salvestustes, tulemustest ja järeldustest, mis avalikustatakse www.energiatalgud.ee veebis.

Lisaks viime koos partneritega projekti käigus läbi kohalike omavalitsuste seas küsitluse, et oleksime kursis nende murede ja rõõmudega ning saaksime pakkuda programmis vajaduspõhist sisu. Küsitluse vastused aitavad välja selgitada kohalike omavalitsuste valmisolekut kliimamuutustega seotud kitsakohtade ja võimalustega tegelemiseks ning kasutada energiajuhtimise kaasaegseid võimalusi.
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud hanke tulemusel viivad töötoad läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool.

Kohalike omavalitsuste töötubade programm

Kontakt

Aivi Allikmets

projektikoordinaator

Euroopa Majanduspiirkonna toetused (kliimakavad, võõrliikide tõrje, ringmajandus), laevavrakkide projekt, KOV-ide töötoad

6 274 115 E-kiri

Ulvi Tuisk

projektikoordinaator

pärandniidud, kalandus, rohetehnoloogiast teadlikkus, KOV-ide töötoad

6 274 180 E-kiri
Lisainfo ja materjalid