Skip to content
Vaegnägijatele

Nõukogu ja auditikomitee

KIKi kõrgem juhtimisorgan on nõukogu, kes kavandab organisatsiooni tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogus on üheksa liiget, kellest neli nimetab Riigikogu oma otsusega keskkonnakomisjoni ettepanekul ja neli liiget määrab keskkonnaminister, kellest üks määratakse rahandusministri ettepanekul. Keskkonnaminister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgi.

Nõukogu koosseis:

 • Kristen Michal
 • Reili Rand
 • Maido Ruusmann
 • Tarmo Tamm
 • Mart Maastik
 • Merike Saks
 • Rein Randver
 • Margot Roose
 • Hannes Tamjärv

KIKi auditikomitee nõustab nõukogu raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise, eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomitee juhib siseauditi funktsiooni tööd.

Auditikomiteesse kuuluvad: 

 • Heli Jalakas (esimees)
 • Tarmo Tamm
 • Reili Rand
   

Nõukogu ja auditikomitee töötasud

Alates 1. jaanuarist 2023 on nõukogu liikme töötasu 360 € kuus. Nõukogu esimehele töötasu ei maksta.

Nõukogu liikmetele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga.

Auditikomitee liikme töötasu on 90 € ja auditikomitee esimehe tasu on 135 €.

Tasu määramise aluseks on keskkonnaministri käskkiri 28.12.2022 nr 1-2/22/460.

Nõukogu liikmete töötasud 2023. aastal.

Nõukogu liikmete töötasud 2022. aastal.

Nõukogu liikmete töötasud 2021. aastal.