Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs

Projekti tutvustus

Toetust kasutatakse Võrtsjärve peamiste töönduskalavarude seisundi ja varude muutuste uuringu ning Eesti angerja majandamiskava (koostatud vastavalt Nõukogu määrusele nr 1100/2007. Kava kinnitatud Komisjoni otsusega 30.11.2009) rakendamise analüüsiks. Võrtsjärv on üks väheseid siseveekogusid, kus toimub kutseline kalapüük, mis pole kahjumlik. Senimaani on seal kalastavate kalurite arvu ning rentaablust üleval hoidnud eeskätt suurimat püügitulu andev angerjas. Seetõttu on oluline pidevalt monitoorida angerja asustamisega ja väljapüügiga, loodusliku suremusega ning väljarändega seotud aspekte. Lisaks on oluline monitoorida Eesti angerja majandamiskava täitmist ning hinnata kavas toodud meetmete mõju angerja taastamisplaani eesmärkidele ning seatud tingimustele. Kuna suur osa Eest angerja majandamiskavast hõlmab Peipsi vesikond (sh Võrtsjärve vesikond) on see tihedalt seotud ka Võrtsjärve uuringutega.