Avatud
taotlusvoorud

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor

Järgnevalt leiab taotlusvooru lühitutvustuse. Taotlemiseks vajalikud juhendid ja lisainfo leiab KIKi kodulehelt. Küsimuste korral esita need lehe all osas. Vastust näeb küsimuse peale vajutades.

Keskkonnaprogrammis on avatud 2016. aasta I taotlusvoor. Toetusi saab küsida kuni 17. veebruarini.

Keskkonnaprogrammi projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest. Toetust saab küsida kümnes valdkonnas:

  • kalandus
  • veemajandus
  • jäätmekäitlus
  • looduskaitse
  • metsandus
  • keskkonnakorraldus
  • merekeskkond
  • maapõu
  • atmosfääriõhu kaitse
  • keskkonnateadlikkus

Valdkonniti toetavatest tegevusest saab lühiülevaate siin.

Taotlusi saab esitada läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.Haridusasutused saavad lihtsustatud korras taotleda koolõpilastele suunatud tegevusteks toetust üks kord aastas, I taotlusvoorus.
Seega antud voorust ei saa taotleda, küll aga 2016. aasta alguses. Täpsem info http://kik.ee/et/keskkonnateadlikkus-1

Tutvuda tasub ka määruse punktiga 6 https://www.riigiteataja.ee/akt/13203882?leiaKehtivhttps://www.riigiteataja.ee/akt/13203882?leiaKehtiv haridusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältava Keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimiseks. Projekti kohustuslikud elemendid on kohalike ja globaalsete olude seostamine, projektis osalejate käitumisharjumuste seostamine projekti teemaga, keskkonnateema lõimitus eri eluvaldkondadega, uurimuslik töö, koostööoskuse arendamine, projekti tulemuste visualiseeritud väljund ja selle esitlemine; 

Avatud taotlusvoorus on Keskkonnaministeerium sõnastanud prioriteetseteks teemadeks säästva tarbimise ja elurikkuse kaitse ehk bioloogiline mitmekesisus.

Vaadake ka keskkonnateadlikkuse abimaterjalile, kus on punkt 6 tegevused täpsemini lahti sõnastatud: http://kik.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/kkh_abimaterjal_2015-2_0.pdf

MTÜde puhul ei nõu KIK omafinantseeringu lisamist, soovituslik omafinantseering on 10% projekti kulude maksumusest. Täiendav omafinantseering annab hindamisel rohkem hindepunkte ja suurema võimaluse saada projektile rahastust. Tasub lugeda ka finantseerimise korra p.4 http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/oigusraamid/keskkonnaprogrammi-finantseerimise-kord 

Keskkonnateadlikkuse 2 rahastatava tegevuse puhul on nõutav 50% omafinantseering. Määruse nr 13 § 8 lõige 2 punkt 3: messide, festivalide, loodusõhtute ja muude sarnaste ettevõtmiste, mis on suunatud keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele või ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimisele, korraldamine.

Määruse nr 13 § 8 lõige 2 punkt 7: üldharidussüsteemi õpilastele suunatud õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike õppematerjalide ja -vahendite loomine ja soetamine loodus- ja keskkonnahariduskeskustesse.
Määrus tervikuna

https://www.riigiteataja.ee/akt/13203882?leiaKehtiv

Taotluse esitamisel tekkivate küsimuste korral abistavad taotlejaid KIK-i maakondlike esinduste projektispetsialistid ja konkreetsete valdkondadega tegelevad programmispetsialistid, kelle kontaktid leiab KIK-i kodulehelt. Küsimusi võib postitada ka siinsamas keskkonnas. Kui küsimuse vastus võib olla abiks ka teistele taotlejatele, siis vastame siin, kui küsimus nõuab spetsiifilisemat vastust võtame teiega otse ühendust.

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. 

MTÜ-d ja SA-d saavad olla taotlejaks, kui nende põhikiri näeb ette loodus- või keskkonnakaitselist tegevust või koolitusalast tegevust. 

Sealjuures atmosfääriõhu programmist toetuse taotlemisel ei pea MTÜ-de ja SA-de põhikiri ette nägema loodus- või keskkonnaalast tegevust, kui tegemist on korteriühistuga, mis taotleb toetust kergel kütteõlil töötava katelseadme üleviimiseks taastuvale kütusele. 

Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alam-programmist saavad toetust taotleda ainult ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 7 lõikele vastavad vee-ettevõtjad.