• 08. aprill 2009 | 00:00

  Vastavalt Euroopa Liidu poolt kehtestatud reeglitele maksab Euroopa Komisjon projekti toimumise ajal kuni 80% tehtud kulutustest ning viimased 20% siis kui on heaks kiitnud projekti lõpparuande. Nii ei maksa Euroopa Komisjon projektide tegemiseks kogu toetusraha mitte ette, vaid alles tagantjärgi, mis tähendab, et esimeses järjekorras tuleb toetusesaajal kasutada enda vahendeid. Paljud projektide elluviijad on omafinantseeringu katteks võtnud laenu või küsinud toetust ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

 • 24. märts 2009 | 00:00

  „Meil on väga hea meel, et nii suur töö sai tehtud,“ tõdes KIKi juhataja Kalev Aun. „Kui vaatame lisaks uutele otsustele ka eelmisel perioodil tehtut, siis on avanev pilt väga hea. Näiteks tegid mitmed selgi korral raha taotlenud piirkonnad vana perioodi toetuste eest valmis osa linna vee- ja kanalisatsioonivõrgust ning nüüd viiakse eelmisel perioodil alustatu lõpuni.“

 • 12. märts 2009 | 00:00

  Olulisemad muudatused tehti finantseerimise korra lisas 1 (abikõlblike kulude juhend):

 • 12. märts 2009 | 00:00

  Kuna keskkonnaprogrammi 2009. aasta I vooru maht vähenes seoses riigieelarve kärpega ligi poole võrra, võttis KIKi nõukogu prioriteediks rahastada projekte, mis on seotud Euroopa Liidu direktiivide või riigisisestest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisega. Samuti eelistati taotlusi, mille puhul oleks projekti tegemata jätmisel kahju keskkonnale suur.

 • 04. märts 2009 | 00:00

  Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 5. maiks 2009 kella 17.00 aadressile Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

  Ühtekuuluvusfondist toetatakse keskkonnateenistuste poolt sulgemisotsuse saanud prügilate sulgemistöid: jäätmete koondamist, tihendamist, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmist ning jäätmelademe katmist kas haljastusega või muul viisil.

 • 02. märts 2009 | 00:00

  Tagamaks vana perioodi Euroopa Liidu toetuste maksimaalset ära kasutamist, otsustas KIKi nõukogu täiendavalt rahastada kolme Ühtekuuluvusfondi projekti kogusummas üle 131 miljoni eesti krooni. Täiendava rahastuse said kaks Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti ning Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksi prügilate sulgemise projekt. Veemajanduse projektide täiendava rahastuse toel rekonstrueeritakse Võru linna reoveepuhasti ja viiakse lõpuni Elva linna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd.

 • 13. veebruar 2009 | 00:00

  Vähendatud summa näol on tegemist rohkem kui kolmandikuga tavaliselt taotlustele jagatavast summast – 2008. aasta taotlusvoorudes tehti rahastusotsuseid ligi 850 miljoni eesti krooni ulatuses. Seoses tekkinud olukorraga otsustas KIKi nõukogu esimees Jaanus Tamkivi teise vooru tähtaja edasi lükata, et nõukogu saaks olukorda põhjalikult analüüsida ning taotlusvoorudeks tehtud prognoose muuta. Traditsiooniliselt on keskkonnaprogrammi teise vooru tähtajaks olnud 15. märts.

 • 06. veebruar 2009 | 00:00

  Hetkeseisuga (6.02.2009) oskame öelda, et kõik kinnitatud rahastusotsused kehtivad ehk eelarve vähendamise otsus ei puuduta juba rahastusotsuse saanud projekte. Kuidas ja millisel määral muudab tehtud eelarvevähendus keskkonnaprogrammi 2009. aasta taotlusvoorude mahtu, oskame öelda peale KIK nõukogu istungit 27. veebruaril.

   

 • 27. jaanuar 2009 | 00:00

  Päästeameti päästetööde osakonna juhataja Kuno Tammearu sõnul parandab saadud toetus päästeteenistuse reageerimist erinevatele keskkonnaõnnetustele. Saadud toetuse eest soetatakse muuhulgas kaitsevarustust, tulekustutamiseks ja reostuse korjetöödeks vajalikke seadmeid ning komplekteeritakse linnuhaigla naftareostuses kahjustatud lindude eest hoolitsemiseks. Lisaks ehitatakse 2012. aastaks välja Kose logistikakeskus, mis võimaldab Päästeametil hädaolukordadele kiiremini reageerida.

 • 23. jaanuar 2009 | 00:00

  Tänu positiivsele rahastusotsusele saavad lähiaastatel parema joogivee Kiili, Koeru, Maardu, Saku, Sauga, Sindi, Tamsalu, Türi ja Vändra elanikud. Saadud toetus võimaldab paljudel inimestel liituda veevõrguga, paraneb joogivee kvaliteet, ehitatakse ja renoveeritakse kanalisatsioonitorustikke ning uuendatakse puhastusseadmeid.