• 03. september 2009 | 00:00

  „Selle lepinguga on oluline takistus teelt läinud ja toetuse saajatele projektide omaosalus tagatud,“ tõdes KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. "Käesolevaks aastaks on erinevate veemajanduse infrastruktuuri projektide juures planeeritud läbi viia üle 80 hanke, mille õnnestumine ja lepingute sõlmimine võimaldab täies mahus töödega jätkata ning nii toetus- kui laenuraha ettenähtud aja jooksul ära kasutada," lisas ta.

 • 02. september 2009 | 00:00

  Taotlusvooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks. Nii on pool rahast ehk 100 miljonit eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamiseks ning vähese või olematu taaskasutusega jäätmete ringlussevõtu arendamiseks.

 • 27. august 2009 | 00:00

  „Kuna sel aastal toimub tavapärase kolme vooru asemel vaid kaks, siis arvasime, et taotlusi tuleb sel korral tunduvalt enam,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. „Tõenäoliselt on aga paljud taotlejad küllaltki realistlikult hinnanud, et vooru eelarve ei saa väga suur olema ning seetõttu ei hakanud ka taotlust üldse esitama. Samuti on osa taotlusi kindlasti ka seetõttu esitamata jäetud, sest taotlejal ei leidu omaosaluseks vajalikke vahendeid,“ nentis ta.

 • 21. august 2009 | 00:00

  KIK kontrollib kuu jooksul taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ning annab puudujääkide korral taotlejale võimaluse oma taotlust parandada. Taotlusi hindab sõltumatutest ekspertidest koosnev komisjon, kes lähtub Keskkonnaministeeriumi poolt paika pandud hindamisreeglitest. Otsused taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb KIK hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse esitamise tähtpäevast ehk orienteeruvalt novembri keskpaigaks.

 • 12. august 2009 | 00:00

  Saadud toetusega loob inspektsioon keskkonnakaitseinspektoritele objekti kontrollimise andmekogu infosüsteemi OKAS ning elektroonilise menetluskeskkonna. Lisaks varustatakse Keskkonnainspektsiooni sõidukid auto-interneti seadmetega, mis võimaldavad inspektoritel objektil olles erinevaid päringuid sooritada, nagu teeb seda ka politsei.

  Lisaks OKASele soetatakse selle juurutamiseks vajalikud väikevahendid, mis vähendavad paberil vormistatavate dokumentide hulka ja muudavad rikkumiste menetlemise märgatavalt operatiivsemaks.

 • 17. juuli 2009 | 00:00

  Antud voorus toetatakse rohkem kui 50 elanikku teenindava joogiveevarustussüsteemi ning kuni 2000 inimest teenindava ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimist. Samuti toetatakse enam kui 2000 elanikuga piirkondade kanalisatsioonisüsteemi ja ühisveevärgi ehitamist ja rekonstrueerimist. Taotlusi saavad esitada kohalikud omavalitsused ja neile kuuluvad vee-ettevõtted.

 • 13. juuli 2009 | 00:00

  „Palume taotlejatel pöörata tähelepanu keskkonnaministri määruse muudatustele, mis sellest nädalast kehtima hakkavad ning samuti tutvuda keskkonnaprogrammi uuendatud finantseerimise korraga,“ sõnas KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Nii määruses kui finantseerimise korras on olulisi muudatusi, mida taotluse koostaja kindlasti järgima peaks,“ rõhutas ta.

 • 08. juuli 2009 | 00:00

  Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 19. oktoobriks 2009 kella 17.00 aadressile Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

  Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste laiendamiseks on kavandatud 30 miljonit krooni.

 • 02. juuli 2009 | 00:00

  Seoses KIKi juhatuse laienemisega asus 15. juunil juhatuse liikmena tööle Andrus Kimber. Vastavalt nõukogu poolt  eile (1.07.2009) tehtud otsusele, jääb uue liikme pädevusse struktuurivahendite ja keskkonnalaenudega seonduv tegevus, samas kui seni KIKi juhatajana tegutsenud Kalev Aun jätkab juhatuse liikmena keskkonnaprogrammi ning KIKi tugifunktsioonide juhtimisega.

 • 25. juuni 2009 | 00:00

  Sulgemisjärgseteks korrastustöödeks said toetust Tuudinõmme, Rakke, Ussimäe, Aardlapalu, Viljandi ja Räpo prügila. Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema ladestamiseks suletud käesoleva aasta 16. juuliks ning korrastatud 2013. aasta 16. juuliks. Eelmisesse prügilate sulgemise taotlusvooru 2008. aasta augustis laekus KIKi viis taotlust, millest otsustati rahuldada kolm: Pärnu Rääma prügila, Saaremaa Neemi prügila ja Hiiumaa Käina prügila.