Veemajandustaristu arendamine

Viimati uuendatud 01.10.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Veekaitse” meetme „Veemajandustaristu arendamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Meetme raames on toetatavad järgmised tegevused:

  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rajamine;
  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;
  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rajamine;
  • keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine;
  • enam kui 2000 inimest teenindava ühisveevärgisüsteemi rekonstrueerimine.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvooru. I avatud taotlusvoor on avatud.

Taotlusvooru algus: 18. mai 2015.

Taotlusvooru lõpp: taotlusi saab esitada rakendusüksusele jooksvalt eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse kahes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetust saavad taotleda vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele ning omavad piirkonna veemajandustaristut. Projekti abikõlblike kulude minimaalne suurus on 200 000 eurot ning maksimaalne 20 000 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri veemajanduse infrastruktuuri arendamise määrus nr 59

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Teabepäeva materjalid

Määruse muudatusi tutvustav teabepäev Tallinnas 4. aprillil 2017

I avatud taotlusvooru teabepäev toimus Tallinnas 10. veebruaril 2016

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.