Rohevesiniku kasutuselevõtt ühistranspordis

Viimati uuendatud 16.10.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk oli vähem keskkonnahäiringut tekitavale rohevesinikku tarbivale ühistranspordile ülemineku ergutamine.

Toetust andsime Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Milleks sai toetust?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud tingimused toetamaks ühistranspordisektoris rohevesiniku kasutuselevõtu süsteemi loomist, mille käigus töötatakse välja tervikahel, mis koosneb: 

  • tootmisüksusest (nt elektrolüüser) 
  • tarnetaristust 
  • transpordivahendist (nt buss, rong, laev, sõiduauto) 

Projekt, mis ei koosnenud kõigist kolmest komponendist, toetust ei saa. Samas ei pidanud toetust taotlema kõikidele osadele.  

  • Projektis kasutatavate tehnoloogiate valmiduse tase (TVT) skaalal pidi olemas 7 või suurem.  
  • Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei võinud olla hilisem kui 30. november 2024.
  • Toetus on riigiabi, mille suurus oleneb tervikahela osast.

Kes sai toetust taotleda?

Toetust sai taotleda iga Eestis registreeritud juriidiline isik, kuid enne taotluse esitamist ei tohi taotleja teha mingisuguseid projekti tegevusi, mille kulude hüvitamist ta soovib.

Milline oli toetuse suurus tulenevalt riigiabi reeglitest?

Taotlusvooru eelarve ja ühe projekti toetuse summa oli 5 miljonit eurot.

  • Transpordivahendi soetamise puhul oli toetuse maksimaalne osakaal 40%, mis arvutatakse tavatranspordi (diisel) ja rohevesinikku kasutava transpordivahendi maksumuse vahest; 
  • Tootmisüksuse (nt elektrolüüser) soetamise kuludest oli toetuse maksimaalne osakaal 30%;
  • Tarnetaristu rajamiseks antav toetus olenes taristu otstarbest (avalik kasutus või kasutus oma tarbeks).

Eestil on piirkondlikust asukohast tulenevalt õigus anda 15% ulatuses täiendavat riigiabi kuni 31.12.2021 tehtavate rahastusotsuste puhul. Alates 01.01.2022 tehtavate rahastusotsuste puhul on täiendav võimalik riigiabi määr 5%.