Ringmajanduse programm

Viimati uuendatud 01.04.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. 

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es). 

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

2022. aastal on ringmajanduse programmi eelarve 1 398 000 eurot, mis jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel. Toetuse summa ühele projektile on kuni 279 600 eurot.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Taotlemine toimub kahes voorus. 

Esimeses voorus saab toetust taotleda järgmiste tegevuste rahastamiseks:

Keskkonnakorralduse alamprogrammist toetame

  • uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnikad, parandustöökojad).

Maapõue alamprogrammist toetame:

  • geoloogilise teabe süstematiseerimist, ajakohastamist, kirjastamist ning säilitamistingimuste parandamist.

Ringmajanduse teadus- ja arendustegevuse alamprogrammist toetame:

  • teadusuuringuid ning tegevusi, mis toetavad keskkonnakorralduse, maapõue ja jäätmete valdkonna arengut. PS! Taotlus peab esindama vähemalt üht alljärgnevat valdkonda - sotsiaalse hõlmatuse ja aktsepteeritavuse suurendamine maapõueressursside kasutamisel; tekstiil; plast või toit
  • uuringuid maavarade kaevandamise keskkonna- ja tervisemõju vähendamiseks;
  • ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid terviseriskide ja keskkonnamõjude hindamiseks, sealhulgas biomonitooringu alaseid uuringuid;

Kuidas toetust taotleda?

Esimese vooru taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2022 kell 17.00 (NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta). 

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu (mitte enam KIKASes), kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotluse sisestamisel tuleb valida õige taotlusvoor:

  • keskkonnaprogrammi ringmajanduse programm keskkonnakorraldus;
  • keskkonnaprogrammi ringmajanduse programm maapõu;
  • keskkonnaprogrammi ringmajanduse programm teadus- ja arendustegevus.

Taotluse sisestamise alustamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest seda ei ole võimalik hiljem enam muuta ning valesse taotlusvooru esitatud taotluseid ei saa vastavaks tunnistada. Taotluse sisestamise juhendi leiab paremalt veerust Dokumentide alt fail nimega "Taotluse E-toetuse keskkonda sisestamise juhend".

Teine voor toimub 29. augustist kuni 30. septembrini 2022 ja siis saab toetust taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ paragrahv 29 lõike 3 punktides 3, 4 ja 5 ja lõike 4 punktis 3 loetletud tegevuste rahastamiseks.

TAOTLUSTE MENETLEMISE AJAKAVA ESIMESES VOORUS: