Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetus

Viimati uuendatud 31.05.2021 Vabariigi Valitsuse toetused

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD.

Keskkonnaministri 11.05.2021 määruse nr 21 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele “ eesmärk oli toetada loodus- ja keskkonnahariduskeskusi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga kaasnenud liikumispiirangute tõttu keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide ärajäämisest tingitud mõjude leevendamiseks.

Toetuse eesmärk oli, et loodus- ja keskkonnahariduskeskused jätkaksid tegevust ja teenuste osutamist ka peale kriisi.

Taotleja ning talle esitatavad nõuded:

Toetust said taotleda loodus- ja keskkonnahariduskeskused (va valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused), kes pakuvad üldharidussüsteemi õpilastele süsteemset ja juhendatud loodusteaduslikel alustel riiklikku õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme.

Nõuded taotlejale:

  • Toetuse taotleja peab olema ennast registreerinud keskusena ning programmide pakkujana keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee hiljemalt 2020. aasta 31. detsembriks.
  • Kui keskus pakub enam kui kümmet programmi, siis vähemalt 80% pakutavatest programmidest, muul juhul kõik pakutavad programmid, on läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise või on esitatud hindamiseks hiljemalt projekti lõpuks (võtta ühendust oppeprogrammid@gmail.com).
  • Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
  • Taotluse esitamise hetkel puuduvad taotlejal riiklike maksude maksuvõlg või maksuvõla tasumine on ajatatud.
  • Toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded.
  • Taotlejal ei tohi olla seoses saadud toetustega varasemaid täitmata kohustusi. Täitmata kohustustena on silmas peetud nii täitmata rahalisi kohustusi kui ka näiteks mõne eelneva rahastamismeetme kasutamise aruande õigeaegselt mitteesitamist.

Taotluse esitamine ja toetuse summa

Taotluses tuli esitada info pakutavate keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide kohta. Täpsema info esitamiseks palume täita tabel „Programmide andmed“ (paremal lehe ääres) ning lisada see taotluses sisu lehele.

Toetuse maksimumsumma on iga keskuse kohta välja arvestatud, võttes aluseks KIKi keskkonnaprogrammi 2018-2020 taotlusvoorude andmed ning tingimust, et keskus on pakkunud programme sel perioodil vähemalt kahel aastal. Konkreetse summa oma keskuse kohta leiab tabelist „Toetuste summad keskuste kaupa“ (paremal lehe ääres). Toetust võib küsida ka väiksemas summas, kui abikõlblikus perioodis sellises summas kulusid ei teki.

KIK võib toetuse summat vähendada, kui esitatud taotluste maht ületab eelarvelisi vahendeid.

Toetuse kasutamise periood ja tingimused

Toetust on võimalik kasutada 01.01.2021-31.12.2021 tekkivate kulude katteks (nt keskuse kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus jms).

Toetuse maksab KIK välja peale positiivse rahastusotsuse tegemist toetuse saaja poolt esitatud maksetaotluse alusel, mis tuleb esitada e-toetuste süsteemi kaudu.

Toetuse arvelt kaetavate kulude osas tuleb pidada projektipõhist raamatupidamist ning toetuse kasutamise kohta tuleb esitada e-toetuste süsteemis ühe kuu jooksul peale projekti lõppu (hiljemalt 31.01.2022) aruanne. Aruandes tuleb ära näidata üldiselt, milleks toetust kasutati ning milliste tegevustega on projektis näidatud perioodil panustatud keskuse jätkusuutlikku tegevusse. Aruande lisana tuleb esitada ülevaade programmide hindamisest projekti lõpu seisuga ning raamatupidamise väljavõte tehtud kulude kohta.

 

Korduma kippuvad küsimused

Toetust said taotleda loodus- ja keskkonnahariduskeskused, välja arvatud valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused, kes pakuvad üldharidussüsteemi õpilastele juhendatud loodusteaduslikel alustel riiklikku õppekava toetavaid programme.

Taotleja leiab enda maksimaalse toetuse suuruse KIKi kodulehel olevast tabelist (paremal lehe ääres). Taotluse võis esitada ka väiksema summa peale, kui taotlejal ei teki abikõlblikul perioodil (01.01.2021-31.12.2021) sellises summas kulusid, mida toetuse arvelt katta.

Toetust saab kasutada perioodil 01.01.2021-31.12.2021 tekkivate kulude katteks. Näiteks keskuse toimimiseks vajalikud ülalpidamis- ja kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus, programmide arendamiseks vajalikud kulud jms.

 

Taotleja peab olema registreeritud keskusena ning õppeprogrammide pakkujana portaalis www.keskkonnaharidus.ee. Keskuse poolt pakutavad programmid (kui keskusel üle 10 programmi, siis vähemalt 80%) peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise ning juhul kui ei ole, siis tuleb programmid hindamisele esitada hiljemalt projekti lõpuks. Toetuse taotlejal ei tohi olla maksuvõlga või täitmata kohustusi riigi ees ning tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust.

Toetuse taotlemiseks tuli esitada taotlus E-toetuse keskkonnas oleval taotlusvormil.


 

Hindamisele tuleb esitada keskkonnahariduslikud aktiivõppeprogrammid, mida taotleja pakub või plaanib hakata pakkuma haridusasutustele. Kui keskus pakub üle 10 programmi, siis peavad hindamise läbima vähemalt 80% programmidest, muul juhul kõik programmid. Taotluses tuleb esitada info keskuse poolt pakutavate programmide kohta (tabeli vorm paremal lehe ääres):

  • pakutava programmi nimetus,
  • kas on esitatud kvaliteedihindamisse ning
  • tagasiside hindamiselt (kvaliteedimärk saadud/parandusettepanekutega tagasi saadetud/ootab hindamist/) või millal plaanis esitada hindamisele.

Programme on võimalik kvaliteedihindamiseks esitada jooksvalt aadressile oppeprogrammid@gmail.com. Kirjas tuleb välja tuua keskuse/programmi saatja nimetus, kontaktisiku nimi ja kontaktid (e-mail, mobiilinumber) ning portaalis keskkonnaharidus.ee registreeritud, kvaliteedi hindamiseks esitatavate programmide loetelu. Saadetav programmi kirjeldus peab olema tutvumiseks ja valiku tegemiseks portaalis kättesaadav võimalikele külastajatele – koolidele, lasteaedadele jt. Täpsemalt saab lugeda siit.

Toetuse suuruse arvutamise aluseks on võetudKIKi infosüsteemis KIKASaastatel 2018–2020 keskkonnaprogrammi taotlusvoorudesse esitatud taotluste andmed. Taotlustest on võetud iga keskuse puhul taotlusvoorudesse esitatud planeeritavate programmide arv ning selle alusel arvutatud aastate keskmine programmide arv, mis on korrutatud koefitsiendiga 100.

KIKi taotluste andmete aluseks võtmise põhjuseks on, et toetuse suurus oleks võimalikult lihtsalt arvutatav ning algandmed oleksid võimalikult lihtsalt kättesaadavad ja kontrollitavad.

Toetust on võimalik küsida ka sel juhul, kui olete taotlenud või plaanite taotleda toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või mõnest muust toetusest. Vastav info tuleb taotluses esitada ning toetuse eraldamise otsustamisel hinnatakse sel juhul toetuse vajadust.

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne E-toetuse keskkonnas oleval vormil. Aruandes tuleb esitada info, milleks on toetust kasutatud ning milliste tegevustega panustatud keskuse jätkusuutlikku tegevusse. Aruande lisana tuleb esitada ülevaade programmide hindamisest projekti lõpu seisuga ning raamatupidamise väljavõte tehtud kulude osas. Aruanne tuleb esitada peale toetuse kasutamist, kuid mitte hiljem kui 31.01.2022.