Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Viimati uuendatud 02.07.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Toetuse info

TAOTLUSVOORUD EI OLE AVATUD

Toetasime väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (edaspidi hoone) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu ja taastuvenergia kasutuse edendamist suurendavaid rekonstrueerimistöid (energiatõhususe töid). Toetust andsime hoonele, mida kasutatakse munitsipaallasteaiana.

Toetuse taotlemise aluseks oli hoonele koostatud energiaaudit, mis tuli taotlejal omavahenditest rahastada, see ei kuulunud projekti mõistes abikõlblike kulude alla. 

Meetme maht oli 14,7 mln eurot.

Hoonele esitatatud nõuded:

  • hoonet kasutatakse munitsipaallasteaiana;
  • hoones tegutsevas munitsipaallasteaias käib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 40 last;
  • hoone munitsipaallasteaia ainukasutuses oleva köetava pinna ruutmeetrite arvu ja munitsipaallasteaias käivate laste suhtarv on väiksem kui 19.

Taotleja võis olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus;
  • kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus, kes on taotluse esitamisele eelnenud kolmel järjestikusel aastal kuulunud ja taotluse esitamise aastal kuulub kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusesse.

Toetust andsime meetmest „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“. Toetust andsime heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust ning meetme töötas välja Rahandusministeerium. 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.

Aruandlus peale projekti lõppemist

Toetuse saajal on kohustus peale projekti lõppemist, kolm aastat järjest, esitada KIKile projekti eesmärkide saavutamise kohta ülevaade. Ülevaade eelmise kalendriaasta kohta tuleb esitada hiljemalt 15. veebruariks.

Eesmärkide saavutamise aruandes peab kajastuma vähemalt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi kokku hoitud CO2 heitkogus võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.

Järelaruande vormi leiab paremalt lehe äärest (järelaruande vorm).