Lasteaia ja põhikooli õppekäikude toetus (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm)

Viimati uuendatud 29.04.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es). Taotluse sisestamise juhend asub lehe paremas veerus dokumentide all.

Toetuse taotlemise aluseks on keskkonnaministri 31.01.2020 määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“.

Toetust jagatakse keskkonnateadlikkuse programmi raames.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal (määruse § 22 lõige 1).

Milliseid tegevusi toetame?

KIK toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes (määruse § 22 lõige 4 punkt 1).

Oluline

 • taotluse saab esitada haridusasutus või selle pidaja;
 • toetust saab taotleda lasteaia koolieelikute rühmale või põhikooli klassile;
 • toetuse suurus on 200 eurot ühe rühma/klassi/õpigrupi kohta ning seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks.

Muud kulud ei ole selle tegevuse alt abikõlblikud. Summa jagunemine õppeprogrammi maksumuse ja transpordi kulude vahel ei ole määratletud. Samuti ei ole piiritletud, mitu õppeprogrammi ühele klassile/rühmale piirsumma eest läbi võib viia ning üldine arvestus toimub haridusasutuse lõikes. Õpigrupina käsitletakse ühes õppeprogrammis korraga koos osalevaid lapsi (nt väikeste klasside liitmisel või lasteaia erinevatest rühmadest moodustatud kooli minejate laste grupp).

Õppekäikude planeerimisel järgida siiski vahendite säästlikku kasutamist (väikesed klassid liita võimalusel üheks õpigrupiks, võimalusel kasutada sõiduks mitme rühma/klassi peale ühte bussi või kasutada ühistransporti).

 • Kohustuslikku omafinantseeringut ei ole ning taotluses ei pea piirsummast üle minevat summat omaosalusena näitama.
 • juhul kui projektis osaleb viis või enam õpigruppi, siis tuleb taotluse lisana esitada programmides osalejate andmed lisatabelina (lehe paremal veerus dokumendid täitmiseks all fail „Õppeprogrammis osalejate andmed“).
 • kogu kooli või lasteaia õppekäigud koondada ühte taotlusesse (mitte esitada taotlus iga klassi või kooliastme kohta eraldi).

Õppekäikude planeerimisel pea silmas:

 • õppetegevus toimub loodusteaduslikel alustel;
 • õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes;
 • omandatavate teadmiste ja oskuste kaudu kujundatakse õpilastel positiivset suhtumist loodusesse, sh elurikkusesse ning arusaama looduse ja inimtegevuse seostest;
 • otsi õppekäigu sihtkohaks lähim ja õppetööga kõige paremini haakuv looduskooli või keskkonnahariduskeskuse õppeprogramm. Õppeprogrammide kavandamisel on abiks portaal keskkonnaharidus.ee. Eelistatud on pikemad õppeprogrammid.

Eesti Keskkonnahariduse Ühing on käivitanud keskkonnahariduse kvaliteedi süsteemi ning paljud õppeprogrammid on läbinud juba kvaliteedihindamise ja saanud endale kvaliteedi ehk muraka märgi „läbimõeldud programm.“ Selle märgi saanud programmid on leitavad keskkonnaharidus.ee lehelt, kus programmi juures on muraka pildiga märk. Programmide valimisel soovitame ka seda jälgida ning taotluses tuleb välja tuua, mitu planeeritud programmist on vastava märgisega;

 • aktiivõppeprogramme on võimalik korraldada looduskeskuste juhendamisel ka haridusasutuse juures. Eriti soovitame seda võimalust kasutada lasteaialastele korraldatavate aktiivõppeprogrammide läbiviimisel ning kutsuda lasteaeda kohale juhendaja. Eeldame, et sellisel juhul viiakse aktiivseid tegevusi läbi vähemalt 2x45 min jooksul;
 • teadmisi keskkonnahoiu põhimõtetest ja loodusressursside säästlikust kasutamisest võib kinnistada keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes (nt vee-, jäätme,- põllumajanduse- või muu keskkonnateemaga tegelev ettevõte). Kui ettevõttel ei ole ise väljatöötatud aktiivõppeprogrammi, siis tuleb õpetaja poolt lisada taotlusele kirjeldus, kuidas õppekäik on õppekavaga seotud ning milliste lisategevustega teadmisi kinnistatakse.

Taotlusi saab hakata sisestama E-toetuste keskkonnas alates 4. aprillist. Siseneda saab ID kaardi või mobiil-IDga.