Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad

Viimati uuendatud 14.04.2021 Euroopa Majanduspiirkonna toetused

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

Väikevooru info

Taotluste vastuvõtt algab 26. veebruaril ja lõppeb 26. aprill 2021 kell 17:00.

Toetuse andmise eesmärk on kaasa aidata kohaliku tasandi kliima- ja energiaeesmärkide mõtestamisele, seadmisele ja nende saavutamisele.

Toetust anname Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmist "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine". Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Toetatavad tegevused on:
 1. kohaliku omavalitsuse arengudokumentidesse või maakonna arengustrateegiasse kliima- ja energia valdkondade lisamine,
 2. kohaliku omavalitsuse, piirkonna või maakonna kliima- ja energiakava koostamine.

Kes saavad toetust?

Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud asutused:

 • kohaliku omavalituse asutus või selle hallatav asutus,
 • maakondlik omavalitsusliit.

Kui palju saab toetust?

 • Toetuse minimaalne summa taotluse kohta on 5000 eurot ja maksimaalne summa on 50 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest.
 • Omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab olema eraldatud sihtotstarbeliselt projekti elluviimiseks.

Kuidas saab taotleda?

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas 26. veebruarist 2021 kuni 26. aprill 2021 kella 17:00ni.

NB! Doonorriigi partneri leidmiseks soovitame pöörduda Keskkonnaministeeriumist Kertu Sepp poole (kertu.sepp@envir.ee) või otse Norra Keskkonnaagentuuri poole: https://www.environmentagency.no/.

Programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“

Programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" rakendatakse koostöös programmipartneri Norra Keskkonnaagentuuriga, kes tegeleb looduskaitse ning saaste kontrollimisega. Täpsemalt on agentuuri peamisteks ülesanneteks jälgida keskkonna olukorda Norras, aidata kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja reostuse vältimisele.

Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis.

Programmi viiakse ellu ja tulemused saavutatakse: 

 • nelja avatud taotlusvooru, 
 • ühe väiketaotlusvooru raames rahastatavate projektide kaudu.

Avatud taotlusvoorude raames toetatakse võõrliikide tõrjele kaasaaitamist, merekeskkonna tegevusi, ringmajanduse tervikpaketi koostamist, kliimamuutuste ja ringmajanduse teadlikkuse tõstmist ning kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade ning ringmajanduse rakendustegevusi.

Väikeprojektide toetusskeemi raames toetatakse kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade koostamist.
 
Programmi eelarve on 7 058 824 eurot, millest doonorriikide toetussumma on 6 000 000 eurot ning Eesti programmitasandi kaasfinantseering 1 058 824 eurot. Programmi eelarvest suunatakse läbi avatud taotlusvoorude projektide rakendamiseks 6 353 000 eurot. Lisaks rahalisele panusele on koostöö käigus võimalik teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada uut teavet, mis omakorda võimaldab Eestil parandada erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda ning luua paremaid tingimusi majanduskasvuks.
 

Üldinfo

 • Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
 • Programmipartner: Norra Keskkonnaagentuur
 • Programmioperaatori rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Programmi maksumus: 7 058 824 eurot, millest 6 000 000 eurot on EMP toetus ja 1 058 824 eurot  Eesti riigi kaasfinantseering.
 • Programmi lõpp: 30. aprill 2024

Välislingid

Püüeldes rohelisema, konkurentsivõimelisema ja kaasavama Euroopa poole