Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused

Viimati uuendatud 18.04.2022 Euroopa Majanduspiirkonna toetused

Toetuse info

TAOTLUSVOOR ON AVATUD 
Infopäev toimus veebi teel 4. aprillil kell 10. Infopäev toimus enne taotlusvooru avamist, et jääks piisavalt aega taotluse ettevalmistamiseks. 

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja kliimamuutuse mõjuga kohanemisele kohalikul tasandil. Toetuse andmise tulemusel peavad olema ellu viidud kliimamuutuste leevendamise ja nende mõjuga kohanemise tegevused, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid atmosfääri ja/või suurendavad nende sidumist  ja/või vähendavad kliimamuutuse mõjust tingitud haavatavust suurendades ühiskonna ja ökosüsteemide vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Toetatavad tegevused:

Toetust antakse kohaliku tasandi kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise avalikes huvides tehtavate tegevuste ellu viimiseks, mis lahendavad mõnda kohaliku tasandi strateegilises arengudokumendis välja toodud probleemi ja/või on seal kirja pandud kliima või energia eesmärkide täitmiseks vajaliku tegevusena:

 • taastuvenergia lahendustega seotud tegevused;
 • loodusspõhiste lahenduste või looduspõhiste ja tehnoloogiliste lahenduste kombinatsioonide rajamine, mis on mõeldud elurikkuse suurendamiseks linnades (asustusüksuses) ja alevites;
 • soojussaare  leevendamisega seotud tegevused linnades (asustusüksustes) ja alevites;
 • kohaliku omavalitsuse maale või asutusse kogukonnaaedade ja/või keskkonna- ja kliimahariduse eesmärkidel näidisalade rajamine;
 • sademevee taaskasutamissüsteemide rajamine ja/või kasutuse edendamine.

Kes saavad toetust?

 • kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus;
 • maakondlik omavalitsusliit;
 • riigiasutus.

Projektid tuleb ellu viia hilisemalt 30.04.2024.

Kui palju saab toetust?

Taotlusvooru eelarve on 2 853 000 eurot.

Toetuse minimaalne summa taotluse kohta on 200 000 eurot ja maksimaalne toetuse summa on 1 000 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

Taotluseid saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu kuni 17. juuni 2022 kella 17-ni. 

Projektipartneriks võib olla Eestis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Bulgaarias, Horvaatias, Küprosel, Tšehhis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias registreeritud:

 • kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus;
 • maakondlik omavalitsusliit;
 • keskkonnavaldkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus või projektipartneri asukohariigisamaväärne NGO (kes põhikirjaliselt ja faktiliselt tegutseb keskkonnavaldkonnas ning olema tegutsenud nimetatud valdkonnas vähemalt kaks aastat);
 • riigiasutus;
 • teadusasutus või ülikool teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 mõistes.
   

Programmi finantseeritakse EMP Finantsmehhanismidest 2014-2021, mille peamisteks eesmärkidest on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel. Programmi üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis.

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.