Keskkonnateadlikkuse programm

Viimati uuendatud 01.04.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD.

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es). 

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

2022. aastal on keskkonnateadlikkuse programmi eelarve 1 850 000 eurot, sh lasteaia ja põhikooli õppekäigud. Toetuse summa ühele projektile on kuni 370 000 eurot. 

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Taotlemine toimub kahes voorus.

Esimeses voorus saab toetust taotleda järgmisteks tegevusteks:

 • kindlale teemale keskendunud üleriigilise teavituskampaania korraldamiseks;
 • festivali, messi korraldamiseks;
 • loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamiseks;
 • huvikooli looduse valdkonna õpilastele laagri korraldamiseks;
 • meediatoote loomiseks;
 • loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamiseks, sealhulgas säästvat arengut toetava hariduse alaste täienduskoolituste korraldamiseks keskkonnahariduse spetsialistidele ning arendusprojektide elluviimiseks;
 • säästvat arengut toetava hariduse alaste üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimiseks ja nendega seotud tegevusteks.

Esimese vooru eelarve on 574 275 eurot.

Teistele keskkonnateadlikkuse programmi tegevustele 2022. a esimeses taotlusvoorus toetust taotleda ei saa.

Teises voorus saab toetust taotleda lasteaia ja põhikooli õppekäikudeks. Vooru avame 4. aprillil ning selle eelarve on 1 275 725 eurot. Vooru täpse info avalikustame kodulehel vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaega siin.

Kuidas toetust taotleda?

Esimese vooru taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2022 kell 17.00 (NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta). 

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu (mitte enam KIKASes), kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Huvikooli laagrite puhul valida taotlusvooruks Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse huvikooli laagrite korraldamine, teiste tegevuste puhul Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse programm.

Taotluse sisestamise alustamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest seda ei ole võimalik hiljem enam muuta ning valesse taotlusvooru esitatud taotluseid ei saa vastavaks tunnistada. Taotluse sisestamise juhendi leiab paremalt veerust Dokumentide alt fail nimega "Taotluse E-toetuse keskkonda sisestamise juhend".

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Erisus on huvikooli laagrite tegevusel, kus taotlejaks saab olla huvikool.

Olulised tingimused 2022 esimeses voorus

Prioriteetsed keskkonnateemad, millega tuleb projektide tegevused seostada:

 • keskkonnasäästlik tarbimine;
 • jäätmete liigiti kogumine;
 • elurikkus;
 • looduskaitse;
 • ökosüsteemiteenused;
 • kliimamuutuste põhjused ja kohanemine.

Kohustusliku omafinantseeringu määra erisused ja toetuse maksimaalne summa:

 1. Teavituskampaaniate, meediatoote loomise ning huvikooli laagri korraldamise projektidel on kohustuslik omafinantseeringu määr 25% projekti abikõlblikest kuludest.
 2. Messide, festivalide ning loodusõhtute, -hommikute ja -retkede projektidel on kohustuslik omafinantseeringu määr 50% projekti abikõlblikest kuludest.
 3. Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku üleriigilise koostöö arendamise projektidel (§ 22 lg 6 p 1) saab MTÜ või SA küsida toetust 100% ulatuses.
 4. Teavituskampaaniatel on selles voorus maksimaalne toetuse summa 40 000 eurot. Teiste tegevuste puhul kehtib üldine maksimum summa 370 000 eurot.

Üldnõuded taotlejale ja toetuse saajale on sätestatud määruse paragrahvides 6 ja 7 ning üldised toetuse osakaalud § 8. Projekti kulude abikõlblikkuse üldtingimused on sätestatud määruse paragrahvides 11-17.

Iga projekti taotlus saab vastata ainult ühele konkreetsele määruse punktile.

Toetatavad tegevused 2022 esimeses voorus

Teavituskampaania peab olema üleriigilise ulatusega, seostatud konkreetselt ühe prioriteetse teemaga ning suunatud täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks!

Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti eesmärk püstitada lähtuvalt konkreetsest keskkonnaprobleemist või -eesmärgist ning kavandatavad tegevused siduda konkreetse keskkonnaprobleemi leevendamise või -eesmärgi saavutamisega.

Kampaania peab sisaldama erinevaid tegevusi ja kampaaniaelemente, mis on omavahel seostatud ühise eesmärgiga ning mis aitavad viia teavet ning suunata keskkonnateadliku käitumiseni erineva infokasutamise harjumustega sihtrühmadeni.

Kampaania käigus planeeritavad tegevused peavad äratama huvi käsitletava teema vastu ning andma teavet, kuidas toimida keskkonda säästvalt. Oluline on kujundada väga erineva keskkonnateadlikkusega inimestel positiivset suhtumist loodusesse ning soovi ja oskusi muuta oma elustiili keskkonnahoidlikumaks. Kampaania tulemusena peavad sihtrühmad paremini tundma inimühiskonna ja looduse seoseid, nende hoiakud ja väärtushinnangud peavad toetama tasakaalustatud keskkonna kaitset ja - kasutust.

Taotluse hindamisel arvestatakse:

 • Kuivõrd on võimalik projekti raames jagatavad teadmised ja oskused praktikas kasutusse võtta st, et on olemas tingimused positiivse keskkonnamõju saavutamiseks ning projektijärgselt on võimalik teadlike valikute tegemisega aidata kaasa keskkonnaprobleemi lahendamisele või keskkonnahoiu eesmärkide saavutamisele;
 • kui lai on kampaania sihtrühm ning kui sobivad ja põhjendatud on valitud tegevused;
 • milliste tegevuste ja/või kanalite kaudu taotleja kavatseb info sihtrühmani viia;
 • kui keskkonnahoidlikult on kampaania tegevused läbi mõeldud;
 • milline on taotleja või projektimeeskonna pädevus ja kogemus probleemses keskkonnavaldkonnas ja kampaaniate korraldamisel;
 • millised on taotleja poolt konkreetse keskkonnaprobleemi leevendamiseks senini tehtud projektid/tööd vms (kui on tehtud).
 • projekti eelarve otstarbekohasust ja põhjendatust
 • täiendava omafinantseeringu suurust.

Hindamiskriteeriumid on toodud lehe paremas veerus dokumentide all.

Taotlemine E-toetuse keskkonnas. Projekti loomisel valida taotlusvooruks Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse programm ning taotluse sisu lehel valida valdkonnaks Teavituskampaania korraldamine. Kindlasti täita sisu lehel ka kampaania elementide lahter!

Rahastatakse täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks tegevusi, mis tutvustavad võimalusi keskkonnasäästlikumalt igapäevaelu korraldada või jagavad teavet, mille tulemusel on Eesti loodusväärtused kaitstud.

Projekti eesmärk või projekti raames korraldatava ürituse eesmärk püstitada lähtuvalt konkreetse keskkonnaprobleemi või saavutatava keskkonnaeesmärgi olemusest ning projekti raames jagatavad teadmised seostada konkreetse keskkonnaprobleemi leevendamise või -eesmärgi saavutamisega.

Toetus on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluse hindamisel arvestatakse:

 • kuivõrd on võimalik tegevuste käigus jagatavat teavet, oskusi ja vilumusi praktiliselt kasutusse võtta ning kui keskkonnahoidlikult on tegevused ise tervikuna korraldatud;
 • kuivõrd toetavad olemasolevad olud (nt infrastruktuur, tutvustava eluviisi taskukohasus, tutvustatavate materjalide/tehnoloogiate kättesaadavus) ettevõtmise käigus jagatavaid teadmisi kasutada;
 • kuivõrd on teave loodusväärtuse kohta seostatud sihtrühma võimalustega tagada väärtuse kaitse või olukorra parendamine;
 • kuivõrd teadvustatakse keskkonnasäästlikku elustiili ja tarbimist seoses keskkonnahoiu või säästva arengu aspektiga;
 • kui suur on tegelik projektis osalevate inimeste hulk, kelle tarbimisharjumusi või teadmisi ökoloogilisest tasakaalust kujundatakse ning kuidas projektis osalejateni jõutakse;
 • projekti eelarve otstarbekohasust ja põhjendatust;
 • täiendava omafinantseeringu suurust.

Hindamiskriteeriumid on toodud lehe paremas veerus dokumentide all.

Taotlemine E-toetuse keskkonnas. Projekti loomisel valida taotlusvooruks Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse programm ning taotluse sisu lehel valida valdkonnaks Messide, festivalide ja loodusõhtute korraldamine.

Teabekandjate loomisel toetatakse selles voorus ainult meediatoote loomist ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemist.

Raadio- või telesaate valmimisel tuleb juurde esitada raadio- või telekanali kinnitus saate eetrisse saatmise kohta. Toetuse raames valmivad telesaated peavad olema järelvaadatavad ja raadiosaated järelkuulatavad.

Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest.

Rahastatakse projekte, mille tulem juhatab otseselt keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste või eluviisi juurde. Loodust tutvustavate teabekandjate puhul on eelistatud projektid, mille tulem seob loodusväärtuste kohta jagatava info tavainimeste võimalusega säilitada või taastada tutvustavale liigile või muule loodusväärtusele sobiv ökosüsteem.

Hindamiskriteeriumid on toodud lehe paremas veerus dokumentide all.

Taotlemine E-toetuse keskkonnas. Projekti loomisel valida taotlusvooruks Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse programm ning taotluse sisu lehel valida valdkonnaks Teabekandja loomine.

Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamine.

Toetatakse projekte, mis on suunatud loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku üleriigilise arendamise, keskuste omavahelise koostöö ning mitteformaalse ja formaalse keskkonnahariduse koostöö arendamisele. Muuhulgas toetatakse säästvat arengut toetava hariduse alal täienduskoolituste korraldamist keskkonnahariduse spetsialistidele koostöös üldhariduskoolide töötajatega.

Selle tegevuse alt toetatakse ka oma töötajate täiendkoolitusega seotud kulu.

MTÜ ja SA võivad toetust küsida 100%.

Säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimine ja nendega seotud tegevused.

Toetatakse rahvusvahelisi projekte, mis edendavad riigisisest säästva arengu hariduse alast koostööd keskkonnahoidliku mõtteviisi levitamisel ja käitumise juurutamisel ning jätkusuutlike tarbimisharjumuste kujundamisel ühiskonnas ja koondavad enda tegevusega kokku mitmeid osapooli.

Mõlema tegevuse puhul esitada taotluse lisana koolituse, õpitoa, teabepäeva, seminari, õppepäeva aja – ja tegevuskava.

Hindamiskriteeriumid on toodud lehe paremas veerus dokumentide all.

Taotlemine E-toetuse keskkonnas. Projekti loomisel valida taotlusvooruks Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse programm ning taotluse sisu lehel valida valdkonnaks Rahvusvahelise ja üleriigilise koostöö korraldamine. Taotluse sisu lehel täita kindlasti ka lahter, kuidas projekt panustab koostöö edendamisse.

Selles voorus toetatakse ainult laagri korraldamist huvikooli looduse valdkonna õpilastele. Laagri läbiv teema peab olema looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine seostatuna inimmõjuga. Taotluses peab olema kirjeldatud laagrikava, millest peab muu hulgas selguma käsitletav temaatika ja rakendatav metoodika, sihtrühm ja laagri keskkonna-alased õppe-eesmärgid, mis väljendavad teadmisi ja oskusi, mida omandatakse või kinnistatakse.

Taotlejaks saab olla huvikool. Huvikool peab olema registreeritud hariduse infosüsteemis www.ehis.ee ja huvikoolil peab olema looduse suuna õppekava.

Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste hindamiskriteeriumid on toodud lehe paremas veerus dokumentide all.

Taotlemine E-toetuse keskkonnas. Projekti loomisel valida taotlusvooruks Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse huvikooli looduslaagrite korraldamine!

Selles voorus ei saa esitada taotlusi põhikooli ja gümnaasiumi laagrite või õppepäevade korraldamiseks.

Taotluste menetlemise ajakava: