Keskkonna- ja kliimaprojektide kaasrahastamine

Viimati uuendatud 21.01.2022 LIFE programm

LIFE programm

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte Euroopa Liidus (EL) juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja -kavadele. Programmi on rakendatud 1992. aastast ning selle perioodi vältel on toetatud üle 4500 projekti.

Olulisemad eesmärgid:

 • aidata kaasa ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse saavutamisele
 • aidata kaasa keskkonna kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi parandamisele
 • aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähendamise peatamisele ja ümberpööramisele, sh Natura 2000 võrgustiku toetamisele ning ökosüsteemide seisukorra halvenemise vastu võitlemisele
 • tõhustada liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning vastavate õigusaktide väljatöötamist ja elluviimist
 • toetada keskkonna- ja kliimavaldkonna paremat juhtimist kõikidel tasanditel, samuti kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja kohalike osalejate suuremat kaasamist

Kes saavad taotleda?

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud: MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused. Füüsilisest isikust ettevõtjad toetust taotleda ei saa. 

Alaprogrammid: keskkond ja kliima

Keskkonna programmi kuulub kaks prioriteetvaldkonda: 

 1. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus. Eesmärgiks on looduskaitse kitsaskohtade lahendamine, eriti Euroopa tasemel ohustatud liikide ja elupaikade kaitse parandamine. Toetusmäär on üldiselt 60%. Kui projekt keskendub vaid reeglite alusel esmatähtsatele liikidele ja elupaikadele, siis on määraks 75% ning kui esmatähtsatele ja tavalisematele, siis 67%. Näiteid elluviidud projektidest: EstBat LIFELIFE HappyRiverLIFE Mires Estonia.
 2. Ringmajandus ja elukvaliteet. Eesmärk on hõlbustada üleminekut kestlikule, ringlevale, mürgivabale, energiatõhusale ja kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele majandusele ning kaitsta, taastada ja parandada keskkonna kvaliteeti. Toetusmääraks on kuni 60%. Näiteid elluviidud projektidest: LIFE AskREACHLIFE Fit for REACHLIFE ALCHEMIA.

Kliimameetmete programmi kuulub kaks prioriteetvaldkonda:​

 1. Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Eesmärk on arendada, demonstreerida ja edendada uuenduslikke tehnikaid, meetodeid ja lähenemisviise kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Toetusmääraks on kuni 60%. Näiteid elluviidud projektidest: UrbanStorm LIFE.
 2. Puhtale energiale üleminek. Eesmärk on hõlbustada üleminekut energiatõhusale, taastuvenergial põhinevale, kliimaneutraalsele ja vastupidavale majandusele. Toetusmääraks on 95%.

 

PROJEKTITÜÜBID - sõltuvalt valdkonnast ning projekti olemusest on taotlemisel võimalik valida erinevate projektitüüpide vahel.

 • Standardne meetmeprojekt (SAP) – projekt, v.a strateegiline integreeritud projekt, strateegiline loodusprojekt või tehnilise abi projekt, mille eesmärk on saavutada LIFE programmi erieesmärgid.
 • Strateegiline loodusprojekt (SNAP) – projekt, millega toetatakse liidu looduse ja elurikkuse eesmärkide täitmist, rakendades liikmesriikides sidusaid meetmeprogramme nende eesmärkide ja prioriteetide integreerimiseks muudesse poliitikavaldkondadesse ja rahastamisvahenditesse, sealhulgas direktiivi 92/43/EMÜ kohaselt vastu võetud prioriseeritud tegevuskavade koordineeritud rakendamise kaudu
 • Strateegiline integreeritud projekt (SIP) – projekt, millega rakendatakse piirkondlikul, mitme piirkonna, riiklikul või riikideülesel tasandil liikmesriikide ametiasutuste välja töötatud keskkonna- või kliimastrateegiaid või tegevuskavasid, mis on nõutavad konkreetsete liidu keskkonna-, kliima- või energiaalaste õigusaktide või konkreetse poliitikaga, tagades samal ajal sidusrühmade kaasamise ning edendades koordineerimist vähemalt ühe muu asjakohase liidu, riikliku või erasektori rahastamisallikaga ning kaasates selle.
 • Tehnilise abi projekt (TA) – projekt, millega toetatakse standardsetes meetmeprojektides osalemise suutlikkuse suurendamist, strateegiliste loodusprojektide ja strateegiliste integreeritud projektide ettevalmistamist ning muude liidu rahastamisvahendite või muude meetmete kasutamise ettevalmistamist, mis on vajalikud, et valmistada ette muude programmist LIFE, sellele eelnenud programmidest või muudest liidu programmidest rahastatud projektide tulemuste suuremas ulatuses kasutuselevõttu või kordamist, pidades silmas programmi LIFE eesmärke, mis on sätestatud artiklis 3; niisugused projektid saavad hõlmata ka sellist liikmesriikide ametiasutuste tegevussuutlikkuse suurendamist, mille eesmärk on tõhus osalemine programmis LIFE.

Taotlemine

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaküsimuste rakendusametile (CINEA).

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-taotluse süsteemi kaudu. Tegemist on otsetoetusega, mida Eesti ametiasutused ei vahenda.

KIK aitab muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid​.

Info taotlusvooru kohta:

 • Igal aastal korraldatakse üks taotlusvoor ja sõltuvalt prioriteetsest valdkonnast on taotluse esitamise tähtajad erinevad.
 • Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa mõõde on väga oluline.
 • Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud.
 • Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse määr olenevalt valdkonnast on 60-95 protsenti.
 • Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.
 • Kõik projektitaotlused üle Euroopa Liidu konkureerivad omavahel, mis tähendab, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes parimaid projekte. Seetõttu tuleb pöörata olulist tähelepanu taotluste kvaliteedile.

Taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal

 • Tehnilise abi projektid (22. september 2021) 
 • Strateegilised integreeritud projektid (eeltaotlus 19. oktoober 2021) 
 • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (30. november 2021) 
 • Ringmajandus ja elukvaliteet (30. november 2021) 
 • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine (30. november 2021) 
 • Puhtale energiale üleminek (12. jaanuar 2022) 

NB! LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 mln eurot) ehitamist ja teadusuuringuid (selleks on Horisont 2020) ning see pole mõeldud maaelu ja regionaalarengu toetamiseks (selleks on põllumajandustoetused ja struktuuritoetused).

Kaasrahastus

LIFE projektidele on võimalik taotleda kaasrahastust KIK-i keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmist, mis arvestab kõigi kaheksa – atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse ja veemajanduse – programmi eesmärke. Täpsemalt saab vaadata kaasrahastamise programmi tingimusi siit.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi 2022. aasta eelarve on 400 000 eurot ning ühe projekti toetuse maksimaalne suurus on 50% programmi aastaeelarvest.

2022. aastal on keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi võimalik taotlusi esitada kahes voorus:

 • I taotlusvoor: 14.02.2022-31.03.2022
 • II taotlusvoor: 29.08.2022-30.09.2022

Võimalusel ja vahendite olemasolul korraldatakse täiendavaid taotlusvoore.

Küsimuste korral palume pöörduda KIKi projektikoordinaatori poole: Grete Saarniit grete.saarniit@kik.ee, tel 6 274 159.

Taotleja koostab taotluse E-toetuste keskkonnas, kuhu lisab ka LIFE programmi taotluse.

Taotluse esitamine ei garanteeri kaasrahastust. KIK võib projekti toetada kogu summas, osaliselt või jätta rahastamata.

Kaasrahastuse saamise tõenäosuse suurendamiseks on soovitatav juba projektiidee tekkimisel pöörduda Keskkonnaministeeriumi vastava valdkonna LIFE kontaktisiku poole. Konsultatsiooni käigus saadud nõuannetele tuginedes on võimalik projektiideed kohandada nii, et plaanitud tegevused panustaksid riigi jaoks prioriteetsetesse valdkondadesse.

Koostöös on võimalik tagada projekti olulisus nii Eesti riigi kui ka Euroopa jaoks.

Kust saab abi?

Lisainfot LIFE programmist ja taotlemise tingimustest leiab:

Keskkonnaministeeriumis töötavad LIFE programmi kontaktisikud, kes on valmis taotlejaid nõustama ning taotlusi läbi vaatama. Kontaktisikud saavad viidata taotluses olevatele puudustele ning anda nõu, kuidas taotlust parandada või täiendada. Samuti suunavad, kust leida abimaterjale.