Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Viimati uuendatud 02.05.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste elluviimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine.

Toetatavad tegevused on:

 • kaitstavate elupaikade taastamine;
 • pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud;
 • kaitsealade infrastruktuuri arendamine;
 • kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine;
 • kaitstavate maastikeväärtuste taastamine;
 • kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive;
 • elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid;
 • Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla kohalik omavalitsus, MTÜ või sihtasutus. Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Taotlemine: poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud

Toetatavad tegevused

 • Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajamineva taristu rekonstrueerimine, rajamine ja soetamine.
 • Loopealse (6280*), lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*), nõmmeniidu (4030), lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) ning poollooduslike koosluste tegevuskavas toodud liigikaitseliselt olulise rannaala taastamiseks ja hooldamiseks vajaliku karja soetamine.
 • Lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*), puisniidu (6530*), lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) hooldamiseks vajalike töövahendite soetamine.

Taotlejaks võivad olla:

 • põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud.

Toetuse suurus

 • Toetuse minimaalne summa on 4000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlblikest kuludest.

Kuidas taotleda?

 • Taotluste vastuvõtt algab 6. mail 2019.
 • Taotlusi saab esitada E-toetuste keskkonnas.
 • Taotlus tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega.
 • Taristu soetamisel on projekti omafinantseeringu ulatuses võimalik taotleda toetust KIKi keskkonnaprogrammist.
 • Taotlusi võetakse vastu kuni vooru eelarve täitumiseni ning vooru sulgemisest teavitatakse KIKi kodulehel.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendusel. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

* Sulgudes numbrid toetatavate tegevuste juures - direktiivis 92/43/EMÜ lisas 1 loetletud elupaigatüübid.

Teabepäeva materjalid

Teabepäevad toimusid 8.01.2018 Haapsalus (Keskkonnaameti kontoris,Kiltsi tee 10) ja 10.01.2018 Tallinnas (Keskkonnaministeeriumis, Narva mnt 7a). Teabepäevadel tutvustati toetuse saamiseks seatud nõudeid ja E-toetuse kaudu taotlemisega seonduvat.

NB! Teabepäeva materjalid kehtivad.  

Teabepäeva ettekanne Eerika Purgel, KIK.
Teabepäeva ettekanne, Kadri Möller, Keskkonnaministeerium.

Lisainfo

Looduskaitsega seotud dokumendid on leitavad:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/looduskaitse
Keskkonnaagentuuri kodulehelt: http://www.keskkonnaagentuur.ee/
 
Looduskaitse, Natura 2000 kaardirakendus on leitav siit:
Maa-ameti kodulehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Looduskaitse-ja-Natura-2000-alad-p148.html
 
Pool-looduslike koolustega seotud info on leitav siit:
Keskkonnaameti kodulehel on pool-looduslike koosluste info siin: 
Keskkonnaameti projektist „Elu alvaritele" on leitav kasulikku teavet nii taastamise kui ka taristu osas siit:
http://life.envir.ee/elualvaritel
 
Poollooduslike koosluste rendihuviga seotud info:
Läbi rakenduse saate esitada Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) halduses olevatele riigimaadele jäävatele vabadele ehk lepinguga mittehõivatud poollooduslikele kooslustele rendihuvi.

Projekti „LIFE to alvars” loopealsete taastamise koolitus, 11.04.2017

11. aprillil 2017 toimus Keskkonnaameti ja KIKi koostöös Muhus Koguval projekti „LIFE to alvars” loopealsete ja puisniitude taastamise koolitus. 

Koolituse käigus tutvuti purustajatega loopealsete ja puisniitude taastamise töödega. Tubases pooles said osalejad ülevaate erinevate poollooduslike koosluste tüüpide taastamisest praktikas. Lisaks tutvustas Keskkonnaamet nõudeid taastamistöödele. Eelkõige neid, mida tuleb arvestada ÜF looduskaitse projektide toel taastamisel ja hooldamisel.

KIKi esindaja selgitas osalejatele, mida tuleb eelkõige EL struktuuritoetuste abil projektide elluviimisel järgida. Oluline on arvestada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadust ja selle määruseid; toetuse andmise tingimuste määruses (TAT) toodut; taotluse rahuldamise otsust; projektis tehtu tuleb säilitada, näiteks tehtud tee korrashoid tuleb tagada peale lõppmakset vähemalt 5 aastat; kaasata tuleks alati Keskkonnaametit ning projekti elluviimisel ja pärast seda 5 aastat tuleb KIKi projekti olukorraga kursis hoida. Elluviimise kohta on juhiseid KIKi kodulehel siin. 

Ettekanded: 

Nõuded poollooduslike taastamise ja hooldamise tulemusele - Annely Esko, Keskkonnamet

Poollooduslike koosluste taastamine - Bert Holm, Pärandkoosluste Kaitse Ühing

ÜF looduskaiste projektide praktiline külg - Eerika Purgel, KIK

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.