Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Viimati uuendatud 06.03.2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Taotlusvoor: poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud

TAOTLUSVOOR ON AVATUD

Toetatavad tegevused:

 • poollooduslike koosluste hooldamiseks vajamineva taristu rekonstrueerimine, rajamine ja soetamine;
 • loopealse (6280*), lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*), nõmmeniidu (4030), lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) ning poollooduslike koosluste tegevuskavas toodud liigikaitseliselt olulise rannaala taastamiseks ja hooldamiseks vajaliku karja soetamine;
 • lubjarikka aruniidu (6210), lubjavaese aruniidu (6270*), puisniidu (6530*), lamminiidu (6450) ja soostunud niidu (7230) hooldamiseks vajalike töövahendite soetamine.
 1. Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalik taristu on hooldatavatele aladele tehnikaga juurdepääsuks vajalikud teed, sillad ja truubid ning loomade karjatamiseks vajalikud varjualused, veemahutid, kogumis- ja karjaaiad. 
 2. Kari on hobused, kitsed, veised või lambad, kes tagavad poolloodusliku koosluse säilimise selle taastamise või hooldamise teel.
 3. Töövahendid on tehnika, mida kasutatakse poollooduslikel kooslustel rohumassi niitmisel, kuivatamisel, kogumisel ja transportimisel: niiduk, vaaluti, kaaruti, presskogur, esilaadur, pallihaarats ning palliveohaagis. Loetelu on lõplik.

NB! Sellest voorust EI SAA toetust taotleda poollooduslike koosluste TAASTAMIS- ja HOOLDUSTÖÖDELE. 
 

Taotlejaks võivad olla:

 • põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud.

Toetuse suurus

 • Toetuse minimaalne summa on 4000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlblikest kuludest.

Kuidas taotleda?

 • Taotluste vastuvõtt algas 6. mail 2019 ning kestab kuni eelarve täitumiseni. 
 • Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas.
 • Taotlus tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega.
 • Taristu soetamisel on projekti omafinantseeringu ulatuses võimalik taotleda toetust KIKi keskkonnaprogrammist.

* Sulgudes numbrid toetatavate tegevuste juures - direktiivis 92/43/EMÜ lisas 1 loetletud elupaigatüübid.

Meetme info

Toetuse eesmärk on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine.

Toetatavad tegevused kogu meetmest on:

 • kaitstavate elupaikade taastamine;
 • pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud;
 • kaitsealade infrastruktuuri arendamine;
 • kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine;
 • kaitstavate maastikeväärtuste taastamine;
 • kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive;
 • elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid;
 • Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.

PS! Need on kogu meetmest toetatavad tegevused, millele toimuvad eraldi taotlusvoorud. Hetkel on avatud taotlusvoor poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevateks investeeringuteks. 

Lisaks avatud voorudele anname toetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Toetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste elluviimiseks. Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Teabepäevad

Teabepäevad toimusid 8. jaanuaril 2018 Haapsalus ja 10. jaanuaril 2018 Tallinnas. NB! Teabepäeva materjalid kehtivad.  

Lisainfo

Looduskaitsega seotud dokumendid
Natura 2000 kaardirakendus Maa-ameti kodulehelt leiab siit.
 
Pool-looduslike koolustega seotud info
Poollooduslike koosluste rendihuviga seotud info:
 • Läbi rakenduse saate esitada Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses olevatele riigimaadele jäävatele vabadele ehk lepinguga mittehõivatud poollooduslikele kooslustele rendihuvi. Info leiab siit.
Toetatavate tegevuste täpsustamise info leiab siit. 
 

LIFE to alvars

11. aprillil 2017 toimus Keskkonnaameti ja KIKi koostöös Muhus projekti „LIFE to alvars” loopealsete ja puisniitude taastamise koolitus. 

Koolituse käigus tutvuti purustajatega loopealsete ja puisniitude taastamise töödega. Tubases pooles said osalejad ülevaate erinevate poollooduslike koosluste tüüpide taastamisest praktikas. Lisaks tutvustas Keskkonnaamet nõudeid taastamistöödele. Eelkõige neid, mida tuleb arvestada ÜF looduskaitse projektide toel taastamisel ja hooldamisel.

KIKi esindaja selgitas osalejatele, mida tuleb eelkõige EL struktuuritoetuste abil projektide elluviimisel järgida. Oluline on arvestada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadust ja selle määruseid; toetuse andmise tingimuste määruses (TAT) toodut; taotluse rahuldamise otsust; projektis tehtu tuleb säilitada, näiteks tehtud tee korrashoid tuleb tagada peale lõppmakset vähemalt 5 aastat; kaasata tuleks alati Keskkonnaametit ning projekti elluviimisel ja pärast seda 5 aastat tuleb KIKi projekti olukorraga kursis hoida. Elluviimise kohta on juhiseid KIKi kodulehel siin. 

Ettekanded

Nõuded poollooduslike taastamise ja hooldamise tulemusele - Annely Esko, Keskkonnamet

Poollooduslike koosluste taastamine - Bert Holm, Pärandkoosluste Kaitse Ühing

ÜF looduskaiste projektide praktiline külg - Eerika Purgel, KIK

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leitab SIIT.