Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Viimati uuendatud 21.11.2018 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

NB! KIK peatas poollooduslike alade säilitamise toetamise avatud taotlusvooru ning projekte sai esitada kuni 31. augustini 2018. Taotlusvooru läbiviimise peatamise vajaduseks on hinnata praeguseks ajaks saavutatud ja veel vajaminevaid Natura 2000 liikide ja elupaikade säilitamiseks vajalike meetmete rakendamise vajadusi ja võimalusi. Võimalusel avatakse uus voor 2019. aastal. Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja KIKi kodulehel.

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste elluviimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine.

Toetatavad tegevused on:

  • kaitstavate elupaikade taastamine;
  • pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud;
  • kaitsealade infrastruktuuri arendamine;
  • kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine;
  • kaitstavate maastikeväärtuste taastamine;
  • kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive;
  • elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid;
  • Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla kohalik omavalitsus, MTÜ või sihtasutus. Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Esimene avatud taotlusvoor lõppes 29. veebruaril 2016, esitati 81 taotlust, neist toetati 53. Teise avatud vooru taotluste vastuvõtt lõppes ajutiselt 31. märtsil 2017, esitati 36 taotlust, neist toetati (18. oktoober 2017 seisuga) 27 projekti, millest üks katkestas. Taotluste hindamine veel käib. KIK peatas perioodiks 1. aprill 2017 - 18. detsember 2017 poollooduslike alade investeeringute toetamiseks taotluste vastuvõtu.

Taotlemine: PLK investeeringud

Toetuse andmise eesmärk on parandada või säilitada kaitstavate poollooduslike koosluste ja neist sõltuvate liikide seisundit. Toetust antakse kindlate poollooduslike koosluste taastamiseks ning nendega seotud investeeringuteks.

Nendeks on puisniit (6530*); loopealne (6280*); lubjavaene aruniit (6270*); lubjarikas aruniit (6210); nõmmeniit (4030); lamminiit (6450); soostunud niit (7230) ning keskkonnaministri 13.09.2013 käskkirjaga nr 897 (muudetud 01.03.2016 käskkirjaga nr 199) kinnitatud „Poollooduslike koosluste tegevuskavas 2014 – 2020“  toodud liigikaitseliselt oluline rannaala.Taastamistööde ja taristu soetamisel on projekti omafinantseeringu ulatuses võimalik taotleda toetust KIKi keskkonnaprogrammist.

Juhime tähelepanu, et toetuste andmise tingimused on muutunud.  

E-toetuse keskkond  avati taotluste sisestamiseks 29. detsembril 2017. Taotluste vastuvõtmine algas 19. jaanuaril 2018. Koos taotlusega tuleb esitada Keskkonnaameti kooskõlastus. Taotlusi võeti vastu kuni 31. augustini 2018. 

Toetatavate poollooduslike koosluste asukohad 

Teabepäeva materjalid

Teabepäevad toimusid 8.01.2018 Haapsalus (Keskkonnaameti kontoris,Kiltsi tee 10) ja 10.01.2018 Tallinnas (Keskkonnaministeeriumis, Narva mnt 7a). Teabepäevadel tutvustati toetuse saamiseks seatud nõudeid ja E-toetuse kaudu taotlemisega seonduvat. 

Teabepäeva ettekanne Eerika Purgel, KIK.
Teabepäeva ettekanne, Kadri Möller, Keskkonnaministeerium.

Lisainfo

Looduskaitsega seotud dokumendid on leitavad:
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/looduskaitse
Keskkonnaagentuuri kodulehelt: http://www.keskkonnaagentuur.ee/
 
Looduskaitse, Natura 2000 kaardirakendus on leitav siit:
Maa-ameti kodulehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Looduskaitse-ja-Natura-2000-alad-p148.html
 
Pool-looduslike koolustega seotud info on leitav siit:
Keskkonnaameti kodulehel on pool-looduslike koosluste info siin: 
Keskkonnaameti projektist „Elu alvaritele" on leitav kasulikku teavet nii taastamise kui ka taristu osas siit:
http://life.envir.ee/elualvaritel
 
Poollooduslike koosluste rendihuviga seotud info:
Läbi rakenduse saate esitada Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) halduses olevatele riigimaadele jäävatele vabadele ehk lepinguga mittehõivatud poollooduslikele kooslustele rendihuvi.

Projekti „LIFE to alvars” loopealsete taastamise koolitus, 11.04.2017

11. aprillil 2017 toimus Keskkonnaameti ja KIKi koostöös Muhus Koguval projekti „LIFE to alvars” loopealsete ja puisniitude taastamise koolitus. 

Koolituse käigus tutvuti purustajatega loopealsete ja puisniitude taastamise töödega. Tubases pooles said osalejad ülevaate erinevate poollooduslike koosluste tüüpide taastamisest praktikas. Lisaks tutvustas Keskkonnaamet nõudeid taastamistöödele. Eelkõige neid, mida tuleb arvestada ÜF looduskaitse projektide toel taastamisel ja hooldamisel.

KIKi esindaja selgitas osalejatele, mida tuleb eelkõige EL struktuuritoetuste abil projektide elluviimisel järgida. Oluline on arvestada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadust ja selle määruseid; toetuse andmise tingimuste määruses (TAT) toodut; taotluse rahuldamise otsust; projektis tehtu tuleb säilitada, näiteks tehtud tee korrashoid tuleb tagada peale lõppmakset vähemalt 5 aastat; kaasata tuleks alati Keskkonnaametit ning projekti elluviimisel ja pärast seda 5 aastat tuleb KIKi projekti olukorraga kursis hoida. Elluviimise kohta on juhiseid KIKi kodulehel siin. 

Ettekanded: 

Nõuded poollooduslike taastamise ja hooldamise tulemusele - Annely Esko, Keskkonnamet

Poollooduslike koosluste taastamine - Bert Holm, Pärandkoosluste Kaitse Ühing

ÜF looduskaiste projektide praktiline külg - Eerika Purgel, KIK

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.