Ettevõtete ressursitõhusus

Viimati uuendatud 09.05.2022 Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse info

Toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetame ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

Toetust anname  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust anname Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Ressursiauditid

TAOTLUSVOOR POLE AVATUD. 

Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

Millele saab toetust taotleda?

 • Ülevaatliku auditi tegemiseks
 • Detailse auditi tegemiseks.

Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. Kui ettevõte on varasemalt oma ressursikasutust analüüsinud, kasvõi siseselt, tasus taotleda toetust detailse auditi tegemiseks. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle ettevõtte põhi- või kõrvaltegevusala vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (jagu B, alajagu 05–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (alajagu C 12). Või äriühing, kelle ettevõtte põhitegevusala vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusalade korral (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01).

Kuidas saab toetust taotleda?

Toetuse taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Toetuse maksmise aluseks on standardiseeritud ühikuhinnad. Toetuse osakaal on 50% standardiseeritud ühikuhinnast.

Toetuse suurused:

 • ülevaatliku auditi tegemiseks 3600 eurot;
 • väikeettevõtte detailse auditi tegemiseks 5900 eurot;
 • keskmise suurusega ja suurettevõtte detailse auditi tegemiseks 7300 eurot;
 • väikeettevõtte detailse auditi tegemiseks juhul, kui enne on rahastatud ülevaatliku auditi tegemist, 2300 eurot;
 • keskmise suurusega ja suurettevõtte detailse auditi tegemiseks juhul, kui enne on rahastatud ülevaatliku auditi tegemist, 3700 eurot.

Investeeringud

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD.

Toetuse eesmärk oli suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Meetme tegevuse raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.
 

Toetasime tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevusi:

 • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
 • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
 • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
 • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 3 lõike 3 punktides a) – e) nimetatud tegevustele abi ei anta (ETS süsteemiga hõlmatud käitised ei saa toetust tegevustele, mis on suunatud CO2 vähendamisele, et vältida topeltrahastamist).

Kes said toetust taotleda?

Toetust said taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Toetuse taotleja võis olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kui suur oli toetus?

Toetuse summa oli kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta oli kuni 50%.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.