Ettevõtete ressursitõhusus

Viimati uuendatud 11.05.2018 Regionaalarengu Fond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetatakse ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.

Toetatavad tegevused on:

 • ettevõtte ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel;
 • investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla äriühing (täpsemad tingimused allpool). Samuti antakse struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Hetkel on avatud ressursiauditite taotlusvoor. 

Taotlemine: ressursiauditid

Toetuse andmise eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust oma  ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

Millele saab toetust taotleda?

Meetme raames antakse toetust:

 • ülevaatliku auditi tegemiseks;
 • detailse auditi tegemiseks.

Ülevaatlik audit on sobilik ettevõtetele, kellel ei ole varasemat süsteemset ülevaadet oma ressursikasutusest. Kui ettevõte on varasemalt oma ressursikasutust analüüsinud, kasvõi siseselt, tasub taotleda toetust detailse auditi tegemiseks. Detailne ressursikasutuse audit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05–09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Kuidas toetust taotleda?

Esimese taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni meetme eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 7500 eurot. Kui taotletakse toetust üksnes ülevaatliku auditi tegemiseks on maksimaalne toetussumma ühele projektile 2500 eurot.

Taotlemine: investeeringud

Investeeringute toetuste pilootvoor on lõppenud. Uus taotlusvoor on ettevalmistamisel ning avatakse eeldatavasti suvel 2018.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

Meetme raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Millele saab toetust taotleda?

Toetatavad on tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud järgmised tegevused:

 • terviklike ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
 • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
 • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
 • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 3 lõike 3 punktides a) – e) nimetatud tegevustele abi ei anta (ETS süsteemiga hõlmatud käitised ei saa toetust tegevustele, mis on suunatud CO2 vähendamisele, et vältida topeltrahastamist).

Kes saavad toetust taotleda?

Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele:

 1. mäetööstus (jagu B, alajagu 05–09);
 2. toiduainete tootmine (jagu C, alajagu 10) ja joogitootmine (jagu C, alajagu 11);
 3. puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine (jagu C, alajagu 16);
 4. paberi ja pabertoodete tootmine (jagu C, alajagu 17);
 5. muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (jagu C, alajagu 23).

Taotleja viimase 3 majandusaasta keskmine müügitulu taotletavas põhitegevuses või kõrvaltegevuses peab olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga ning taotlejal peab viimasel majandusaastal olema müügitulu projekti tegevuskohas.

Kuidas toetust taotleda?

Toetuse andmine on riigiabi ning vastavalt meetme määrusele on toetuse taotleja võimalik teha valik järgmiste abiliikide vahel:

 • vähese tähtsusega abi;
 • investeeringuteks ette nähtud regionaalabi;
 • investeerimisabi üldise grupierandi määruse artikli 36 alusel, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitsest liidu normatiivide puudumisel;
 • energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi üldise grupierandi määruse artikli 38 alusel.

Rohkem riigiabist http://www.fin.ee/10275/

Esimese taotlusvooru eelarve kinnitab keskkonnaminister ning taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni meetme eelarve täitumiseni. Taotluste esitamise algusest ja vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse ühes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Ühe projekti taotluse toetuse minimaalne suurus on 100 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 2 000 000 eurot ettevõtja kohta kogu programmperioodi vältel.

Esitatav taotlus peab sisaldama detailse ressursiauditi aruannet, milles on kirjeldatud taotletav ressursisäästuprojekt (sh ressursisäästuprojekti seireplaan).

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Ressursitõhususe infoüritused

Oktoobris 2017 toimusid ettevõtjatele mõeldud seminarid "Energia- ja ressursitõhusus tootmises".  Seminari korraldasid Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Keskkonnaministeerium koostöös KIKi ja Hoiame Kokku Grupiga. Paaritunnisel koolitusel räägiti ettevõtete ressursitõhususe meetmest, toetuse taotlemise protsessist ning toodi praktilisi näiteid, mida ettevõtted oma tootmises ressursside efektiivsema kasutamise nimel teha saavad.

KIKist tutvustasid seminaril energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja ja projektikoordinaator Timo-Mati Pall ressursitõhususe meedet ja KIKist toetuse taotlemise võimalusi. 

Seminari ettekanded leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit.

***

2017. aasta veebruaris alustas Keskkonnaministeerium koos Tallinna Tehnikaülikooli ja ÅF-Consulting AS-iga energia- ja ressursijuhtimise spetsialistide koolitusega. Tegu oli ettevõtete ressursitõhususe meetme raames korraldatud esimese koolitusega. Koolituse edukalt läbinud spetsialistid leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit

7. juunil 2017 toimus Mektorys energia- ja ressursitõhususe audiitorite koolituse pidulik lõpetamine:

Jaana Merisaar (KKM) ettekanne - Ressursitõhususe meede ettevõtetele
Siim Umbleja (KIK) ettekanne -  Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe programm

***

30. jaanuaril 2017 avati Tallinnas ressursitõhusate investeeringute toetamise voor. Üritusel tutvustati ressursitõhusaid lahendusi, mida kasutatakse Eesti ettevõtetes. KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja tutvustas ressursitõhususe toetuse taotlemist KIKist. 

***

30. augustil 2016 toimus Eesti Toiduainetööstuse Liidu üritus „Ressursside säästmine ettevõttes“, kus esines ettekandega "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" KIKi energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja.

 

 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.