Elektriliste sõidukite soetamine

Viimati uuendatud 04.02.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Info toetuse kohta

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD
Taotluste esitamine algas E-toetuse keskkonda 15. detsembril kell 9 ja lõppes kell 9.30 seoses eelarve täitumisega.
 

Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine. Toetust anname Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Teise taotlusvooru tingimused

 • Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda Eesti e-äriregistris registreeritud ettevõtja või Eesti isikukoodi omav füüsiline isik, kes ei ole varem käesoleva määruse alusel toetust saanud.

Ettevõtjast taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel ega sellele eelnenud 12 kuu jooksul eraisikust tegelikku kasusaajat ega juhatuse liiget, kes on taotluse esitamise hetkel tegelik kasusaaja või juhatuse liige sellest meetmest varem toetust saanud äriühingus või käesolevas voorus ajaliselt varem taotluse esitanud äriühingus, kelle taotlus rahuldatakse. Tegelik kasusaaja on isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse või autot tegelikult kasutatakse.

Ettevõte saab elektrisõiduki osta oma põhi- või kõrvaltegevuse tarbeks.

 • Milleks toetust antakse?

Toetust antakse uue täiselektrilise M1 või N1 kategooria sõiduki ostmiseks, mida hakatakse kasutama peamiselt Eestis. Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul toetuse väljamaksmisest läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit ja sellest vähemalt 80% Eestis. Ettevõte saab toetust taotleda oma põhi- või kõrvaltegevuse tarbeks sõidukite soetamiseks.

Sõiduki esmane registreerimine Maanteeameti registris võib toimuda pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist.

 • Kui suur on toetus?

Toetuse suurus on 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

Toetust saab taotleda vaid selliste elektrisõidukite ostuks, mille maksumus käibemaksuta on alla 50 000 euro. Ettevõtjast taotleja saab küsida toetust kuni 10 elektrisõiduki ostuks ja füüsilisest isikust taotleja ühe elektrisõiduki jaoks. Ühe kaubamärgi all tegutsemise tarbeks toetatakse mitte üle 10 elektrisõiduki ostu.

Eraisikule makstavast toetusest peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.

 • Kuidas taotleda?

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas. Vaata juhendit siit. 

Taotlusvormi kõik väljad tuleb täita ja lisada kohustuslikud dokumendid:

 1. elektrisõiduki müügipakkumine Maanteeameti või AMTELi kontrollitud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;
 2. koopia avalikult kättesaadavast sõidukikirjeldusest, milles on ära toodud sõiduki arvestuslik energiakulu ja maksimumkiirus;
 3. maanteetranspordiettevõtjast taotleja puhul kinnitus, mille kohaselt ei kasutata ostetavat elektrisõidukit rendi või tasu eest kaupade vedamiseks maanteevedudel;
 4. info ettevõtjast taotleja müügitulu suuruse kohta, kui ettevõtjast taotleja soovib toetust kolme või enama elektrisõiduki ostmiseks ja kui see info ei ole äriregistris kättesaadav.

KIK hindab taotlust ja juhul kui taotlus vastab kõigile nõuetele ning taotlusvooru eelarve võimaldab, teeb KIK taotluse rahuldamise otsuse.

Suhtlus taotlejaga toimub E-toetuse keskkonna vahendusel.

 • Kuidas aruannet ja maksetaotlust esitada?

Projekti periood võib kesta kuni üks aasta. Selle aja jooksul tuleb sõlmida sõiduki müügileping, tasuda sõiduki eest või teha liisingu sissemakse ning sõiduk reaalselt kätte saada ja Maanteeametis registreerida toetuse saaja omandisse või valdusesse ning sõlmida kaskokindlustuse leping.

Projekti aruande ja maksetaotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas. Selleks tuleb täita etteantud vormid.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

 1. elektrisõiduki müügi- või liisinguleping;
 2. elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
 3. arve või muu raamatupidamisdokument;
 4. elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;
 5. elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;
 6. kaskokindlustuse leping.

Koos maksetaotlusega tuleb esitada ka projekti lõpparuanne.

Kui kõik dokumendid on korras, kinnitab KIK projekti lõpparuande ja teeb toetuse väljamakse. Liisingu kasutamisel makstakse toetus pärast liisingu esmase sissemakse tasumist liisinguandja kontole, kus see tuleb lugeda liisinguvõtja makseks auto eest.


 

Mida ja millal teha?

 1. Valige auto välja ja küsige müügipakkumine Maanteameti või AMTELi tunnustatud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt.
 2. Sisestage taotlus. Vaata juhendit siit. 
 3. Esitage taotlus.
 4. KIK teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 70 päeva jooksul.
 5. Sõlmige auto ostu-müügileping ja kaskokindlustuse leping, registreerige auto Maanteeameti registris.
 6. Kui soovisite GPS-seadme paigaldamist, võtke ühendust teenusepakkujaga.
 7. Esitage maksetaotlus ja projekti lõpparuanne enne projekti perioodi lõppu ja lisage:'

*elektrisõiduki müügi ja liisingleping;
* elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
* arve või muu raamatupidamisdokument;
* elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;
* elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;
* kaskokindlustuse leping.

9. KIK maksab toetuse välja.
10. Kui Te ei soovinud GPS-seadme paigaldamist, esitage kuni 80 000 km läbimiseni korra aastas auto läbisõiduinfo.
11. Kuni 80 000 km läbimiseni esitage korra aastas päritolutunnistuste koopiad, mis tõendavad taastuvenergia tarbimist.

Korduma kippuvad küsimused

Toetatakse uute M1 või N1 kategooria täiselektriliste ehk ainult elektri jõul liikuvate sõidukite ostu, mille maksimumkiirus on suurem kui 60 km/h ja millel on ELi tüübikinnitus. Elektrisõiduk peab ostmise hetkel olema uus, see tähendab, et elektrisõiduki esmane registreerimine toimub Maanteeametis pärast taotluse rahuldamist. Elektrisõidukile on antud vähemalt kaheaastane garantii või samaväärne läbisõidukilomeetrites väljendatud garantii. Elektrisõiduk soetatakse Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt.

Juhul kui sõidukit ei soetata Maanteeameti või AMTELi kontrollitud automüüjalt, tuleb toetuse taotlejal lisada taotlusele tõendusdokumendid, et automüüja vastab kehtestatud nõuetele.

Elektrisõiduki maksumus ei tohi olla suurem kui 50 000 eurot käibemaksuta. AMTEL-i kodulehelt leiab Eestis müüdavate elektriautode nimekirja.

Auto müügilepingu võib sõlmida kõige varem määruse jõustumise kuupäeval, kuid auto esmane registreerimine Maanteeametis võib toimuda alles pärast toetuse taotluse rahuldamist. Kui leping sõlmitakse enne taotluse rahuldamist, peab taotleja arvestama, et toetust ei pruugi saada. Seetõttu soovitame lisada taotlusele elektriauto müügipakkumine ja sõlmida leping alles pärast toetusotsuse saamist.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi kodulehelt.  

Ühe ettevõtjana käsitletakse kõiki ühte kontserni kuuluvaid ettevõtteid. Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Kui ettevõtjast taotlejal ei ole piisavalt vähese tähtsusega abi vaba jääki, meetme raames toetust anda ei saa.

Maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedavate ettevõtjate puhul ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul maanteevedudeks antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega ületada 100 000 eurot. Maanteetranspordivaldkonna ettevõtja kinnitab taotluses, et elektriautot ei soetata maanteevedudeks ettenähtud veokiks.

KIK kannab antud toetuse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

Ettevõte saab taotleda rohkem kui kahe elektriauto ostuks toetust, kui tema müügitulu tegutsemisaja jooksul on vähemalt 150 000 eurot. Kui müügitulu suurus ei ole Äriregistrist tuvastatav, tuleb toetuse taotlejal taotluses oma müügitulu suurust tõendada.

Meetme eesmärk on Eesti transpordivaldkonna CO2 heite vähendamine, seetõttu on seatud kohustus, et nelja aasta jooksul peab toetusega soetatava elektriautoga läbima vähemalt 80 000 km ja sellest vähemalt 80% Eestis. Kohustuse täitmist tuleb KIKile tõendada.

Meetme raames loetakse keskmiseks tavaauto CO2 heiteks 1,97 tonni CO2 10 000 km kohta. Taotluse näitajate lehele märkige CO2 vähenemine oma eeldatavast läbisõidust lähtudes. Näiteks kui soetate ühe auto ja plaanite sellega aasta jooksul 20 000 km läbi sõita, sisestage taotluse näitajate tabelisse algväärtuseks null ja sihtväärtuseks 3,94 CO2 ekv tonni. Kui soetate 3 sõidukit ja Teie oodatav läbisõit aastas on 30 000 km auto kohta, sisestage näitajate tabelissse sihtväärtuseks 17,73 CO2 ekv tonni. (Kolme auto läbisõit 3 x 30 000 km = 90 000 km aastas, 9 x 1,97 tonni CO2 = 17,73) Kõikide näitajate algväärtused peavad olema nullid.

Määruse järgi võib projekti periood olla kuni üks aasta. Arvestatud on, et see on piisav aeg auto tellimiseks ja kätte saamiseks. Projekti perioodil peab auto valdus toetuse saajale üle minema ja toetuse saaja peab esitama projekti lõpparuande ja maksetaotluse. Põhjendatud juhul võib projekti perioodi pikendada, aga kui toetuse saaja ei jõua abikõlblikkuse perioodil kõiki eelnimetatud toiminguid sooritada, kaotab ta õiguse toetust saada.

Ei. Määruse järgi ei või projekti perioodi algus olla hilisem kui taotluse rahuldamise otsuse tegemise päev. Oma tegevuste planeerimisel võite arvestada, et KIKil on taotluse menetlemiseks otsuse tegemiseks kuni 70 kalendripäeva. Samuti ei saa rahuldada taotlust, millele on lisatud automüüja pakkumine, kus elektriauto kätte saamise aeg on hiljem kui aasta jooksul.

Liisinguleping peab olema sõlmitud Eesti krediidiasutusega, välisriikide krediidiasutuste filiaaliga või Eestis erandi alusel tegutseva krediidiandjaga, kelle vastav staatus on avaldatud Finantsinspektsiooni turuosaliste registris. Nimekiri on leitav siit. 

Liisinglepingut sõlmides peab arvestama, et elektrisõiduki esmane sissemakse oleks vähemalt 5000 eurot. Liisinglepingu kasutamisel maksab KIK toetuse summa 5000 eurot, millest eraisikust taotleja puhul on kinni peetud tulumaksu osa 20%, otse liisinguandja kontole, kus see tuleb lugeda liisinguvõtja makseks auto eest. Seda peab liisinglepingu sõlmimisel ja maksegraafiku kokku leppimisel tähele panema. Esmane sissemakse on toetuse saaja omafinantseering ja see peab olema tasutud enne toetuse väljamaksmist. Kulu on abikõlblik vaid juhul, kui liisingu esmane sissemakse on tasutud.

Toetuse saaja on kohustatud liisingulepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt kindlustusjuhtumi toimumise korral tasutakse kindlustushüvitis liisinguandjale, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui liisinguvõtja (toetuse saaja) elektrisõiduki liisingulepingust tulenev kohustuste jääk liisinguandja ees, liisingukohustuste kustutamisest ülejääva kindlustushüvitise viie tuhande euro ulatuses keskkonnainvetseeringute Keskusele.

 

Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust. Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud elektrienergiast eraldi. Üks päritolutunnistus on üks megavatt-tund.

Võite võtta ühendust mõne elektrimüüjaga (ei pea enda elektrimüüja olema, võib olla mõni teine elektrimüüja, sest elektrit ja päritolutunnistusi müüakse eraldi) ning küsida pakkumust oma tarbimise ulatuses päritolutunnistuste tühistamiseks.

Kui teie elektritarbimise pakett näeb ette taastuvenergia kasutamist (tarbite kodus või ettevõttes roheelektrit), saate esitada oma elektrilepingu ja tarbimisandmete info, mis katab elekrtisõiduki(te) energiakulu.

Kui omate taastuvenergia tootmisseadet, võite esitada tootmise ja tarbimise andmed, mis katavad elektrisõiduki(te) energiakulu.

Toetuse saaja kohustused jäävad kehtima kuni läbisõidunõude täitmiseni: vähemalt nelja aasta jooksul tuleb elektriautoga läbida 80 000 km. Juhul kui läbisõidunõue täidetakse varem, vabaneb ka toetuse saaja oma toetusega seotud kohustustest varem. Kui autot soovitakse müüa või vastutava kasutaja õigusi edasi anda enne läbisõidukohustuse täitmist, tuleb sellest KIKile teada anda ja elektrisõiduki uus omanik või liisingulepingu ülevõtja peab nõustuma toetusega kaasnevad kohustused üle võtma. KIK kontrollib, kas auto uus omanik või vastutav kasutaja vastab taotlejale esitatud nõuetele.

Toetuse saamise õigust ei saa loovutada.

 

Hanke tulemusel on elektrisõidukite meetmest toetust saanud autodele seireteenuse pakkuja CarCops OÜ. GPS seadme paigaldamiseks võtke ühendust CarCops OÜ-ga telefonil 55 900 656, info@carcops.ee või astuge läbi Marja 7, Tallinn. Andke paigalduse soovist teada võimalikult varakult koos esinduse infoga, kus auto asub. CarCopsi tehnik paigaldab GPS seadme esinduses ja saadab paigaldusakti Teie e-postile allkirjastamiseks. Esindusest saate kätte komplektse auto ning ei pea läbisõiduandmete esitamise pärast muretsema. Kõik toimib automaatselt. Rohkem infot ja kontaktid leiate ka kodulehelt.

Seireteenusega võite liituda ka hiljem, kuid enne 80 000 kilomeetrise läbisõidu täitumist. Sellisel juhul andke oma soovist kõigepealt teada E-toetuse keskkonna kaudu.

CarCops OÜ selgitus teenuse sisu kohta: Kui räägitakse GPS jälgimisest, siis arvatakse automaatselt, et jälgitakse igat liigutust. CarCops kinnitab, et päris nii see ei ole. KIKi hankes oli nõue salvestada ainult hodomeetri näitu masina ajust, seega töötasid CarCops ja GPS seadmete tootja välja spetsiaalse tarkvara, mis võimaldab seadme GPS-mooduli välja lülitada. Asukohta seega ei jälgita, vaid salvestatakse serverisse kõigest 2 parameetrit – hodomeetri näit ja mobiilioperaatori kood, mis näitab, kas auto on Eestis või välisriigis. Andmed edastatakse korra kvartalis KIKile ja peale edastamist kustutatakse CarCopsi serverist.

Märkige mõlemale väljale taotletava toetuse summa. Vaadake ka küsimärkide alt abitekste!

Ettevõtetele antakse toetust kuni 10 elektrisõiduki soetamiseks ettevõtte põhi- või kõrvaltegevuse või ühe kaubamärgi all tegutsemise tarbeks.Taotleja peab taotluses kirjeldama, milliseks tegevuseks ta soetatavat elektriautot kasutama hakkab. Sõiduki planeeritavast kasutamisest sõltub sõiduki sihipärase kasutamise riski hinnang. Auto muuks otstarbeks kasutamisel enne 80 000 km läbimist tuleb sellest teavitada KIKi. Kui soovite anda toetusest soetatud auto teisele isikule kasutada, peate veenduma, et tegemist ei ole meetmest toetust saanud isikuga. KIK kontrollib pisteliselt autode kasutamist.

Jah, kaskokindlustuse olemasolu on üks toetuse välja maksmise eeldustest ja vähemalt kuni 80 000 km läbimiseni peab elektrisõiduk olema pidevalt kaskokindlustusega kaetud. KIK võib seda pisteliselt kontrollida.

Elektrisõiduki hävimise, varguse või röövimise korral nõutakse toetus tagasi, arvestades kindlustushüvitise suurust ja auto ajalise kasutuse proportsiooni. See tähendab, et toetus nõutakse tagasi, arvestades, et autot tuleb kasutada nelja aasta jooksul vähemalt 80 000 km läbimiseks peamiselt Eestis ja seda, kui palju sellest kohustusest on veel protsentuaalselt täitmata – sama protsenti kohaldataksegi tagasinõutava summa leidmiseks väljamakstud toetusest. Sealjuures kindlustushüvitist ei ületata.

Kui pärast toetuse eraldamist selgub toetuse saaja jaoks, et ta ei suudaks toetusega kaasnevaid kohustusi täita (näiteks läbisõidukohustust 80 000 km nelja aasta jooksul), siis palume sellest esimesel võimalusel KIKile teada anda. Nii saame toetuse saaja jaoks parima võimaliku lahenduse leida ja vajadusel vabastada kasutamata jääva toetussumma meetme eesmärgi täitmiseks. Toetuse saaja peab eelkõige oma võimalusi hindama ja kui selgub, et mingil põhjusel ei soovita või ei ole võimalik kavandatud sõidukeid ettenähtud ajal soetada, tuleks sellest KIKi teavitada. Toetuse saamise õigusest loobumine ei põhjusta karistusi.

Kui ettevõte taotles toetust mitme elektrisõiduki ostuks, kuid üks või mitu planeeritud elektrisõidukit jäetakse välja ostamata, siis makstakse toetus välja soetatud sõidukite eest. Toetuse saaja ei pea sellisel juhul loobuma kogu eraldatud taotlusest.

Jah. Määruse järgi peab KIK taotlusi hindama nende taotlusvooru esitamise järjekorras.

Kui saite esimesest taotlusvoorust juba toetust ja ei ole enne uue taotluse esitamist toetusest loobunud, siis uuesti taotlust esitada ei saa. Taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel kehtivat taotluse rahuldamise otsust samast meetmest. Ettevõtja, kes sai eelmises voorus toetust, ei ole õigustatud uuest voorust toetust saama, sest meetme üheks eesmärgiks on elektriautode kasutamise leviku suurendamine, mistõttu ei ole põhjendatud propageerida toetuse abil elektriauto kasutamist ettevõtja jaoks, kes juba kasutab elektriautot. Piirang on vajalik meetme piiratud eelarve ja suure taotlejate huvi tõttu.

Toetust ei ole õigustatud saama ka ettevõtja, kelle omanike ringi kuulub ükskõik kui kaudselt selline ettevõtja või füüsiline isik, kes on juba toetust saanud või kelle ettevõte on juba toetust saanud. Kasusaajaks loetakse ka isik, kes võtab teise isiku poolt toetusest soetatud auto enda kasutusse, nt oma kaubamärgi alla. Seega kui toetuse saaja annab toetusest soetatud auto teisele isikule kasutada, peab ta veenduma, et tegemist ei ole meetmest toetust saanud isikuga.