Elektribusside soetamine ja laadimistaristu loomine

Viimati uuendatud 18.02.2021 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Meetme info

Taotluste esitamine algas 8. veebruaril ja lõpeb 10. mail 2021.

Toetuse eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektribusside kasutuselevõtu abil ning elektribusside tarbimis- ja laadimisandmete kogumine ja analüüsimine, et aidata kaasa elektritranspordi arengule.

Toetust anname Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Milleks saab toetust?

  • Vähemalt 8 madalapõrandalise elektribussi ostmiseks linnaliinide teenindamiseks.
  • Elektribusside laadimistaristu ostmiseks, projekteerimiseks ja ehitamiseks.
  • Andmeanalüüsi teostamiseks, et koguda, jagada ning analüüsida elektribusside opereerimisel saadavat infot võrdluses diisel- ja gaasibussidega.

Kes saavad toetust?

  • Kohalik omavalitsus, ühistranspordi keskus või muu pädev asutus ühistranspordi seaduse (edaspidi ÜTS) § 19 tähenduses;
  • Linnaliine teenindav vedaja ÜTS § 6 tähenduses, kellega on sõlmitud avaliku teenindamise leping ÜTS § 20 tähenduses, mis kehtib 2. augustist 2021 arvates veel vähemalt viis aastat. Kui avaliku teenindamise leping kehtib vähem, peab taotlejal olema pädeva asutuse kinnitus uue lepingu sõlmimise kohta nimetatud perioodiks.

Kui palju saab toetust?

  • Taotlusvooru eelarve on 4 000 000 eurot, mis on ka maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta.
  • Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 50%.

Kuidas taotleda?

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Projekti ajakava planeerides tuleb arvestada taotluste hindamiseks kuluva ajaga (eeldatavalt kuni 30 päeva alates taotlusvooru sulgemisest). Hanked võib välja kuulutada pärast 02.08.2021.