Atmosfääriõhu kaitse programm

Viimati uuendatud 01.04.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. 

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es). 

Atmosfääriõhu kaitse programmi eesmärk on toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi parandamist, välisõhu kvaliteedi parandamist, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist ja kiirgusohutuse tagamist. 

2022. aastal on atmosfääriõhu kaitse programmi eelarve 530 000 eurot. Toetuse summa ühele projektile on kuni 106 000 eurot.   

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse 10 "Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" § 18  lõike 7 punktis 4 ja lõike 5 punktis 2  loetletud tegevuste rahastamiseks.  

Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamisega seoses toetame:

  • korteriühistute biomassil või fossiilsel kütusel (va maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava kütteseadmega või korteriühistu valitsetava elamu ühendamist kaugküttevõrguga, kui elamu on ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari.

Kiirgusohu vähendamisega seoses toetame:

  • elanikkonna tervise kaitse ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, sealhulgas rakenduslikud uuringuid ja valdkonnast ülevaate andmist avalikkusele. NB! Tegevus on avatud osaliselt - ainult Narva radooni kaardi koostamiseks.

Kuidas toetust taotleda?

Taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2022 kell 17.00 (NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta).

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu (mitte enam KIKASes), kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotluse sisestamisel tuleb valida õige taotlusvoor:

  • korteriühistuste projektide puhul valida keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse kaugküttega liitumine;
  • Narva radooni kaardi koostamise projektide puhul valida keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse uuringud.

Taotluse sisestamise alustamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest seda ei ole võimalik hiljem enam muuta ning valesse taotlusvooru esitatud taotluseid ei saa vastavaks tunnistada. Taotluse sisestamise juhendi leiab paremalt veerust Dokumentide alt fail nimega "Taotluse E-toetuse keskkonda sisestamise juhend".

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED KORTERIÜHISTUTELE:

Majasisesesete soojatrasside ehitus ja renoveerimise kulu on lubatud ainult  korteriühistu valitsetava elamu ühendamisel kaugküttevõrguga. Tegemist peab olema terviklahendusega.

Ei, korteriühistu valitsev elamu peab olema ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari.

Ehitusprojekt peab täiendavalt sisaldama alternatiivide võrdlust, mis on läbi viidud enne tehnoloogilise lahenduse valikut. Alternatiivide analüüsi põhjal peab selguma tehniliselt ja majanduslikult ja soovitatavalt ka keskkonnakaitseliselt selgelt parim alternatiiv.

  • Biomassil töötava (nt halupuit, pellet, hakkepuidu) katelseadme saab välja vahetada biomassil töötava katelseadmega või taastuvkütuse lahendusega.
  • Fossiilset kütust (nt kivisüsi, nafta, põlevkivi) kasutav küttesüsteem (v.a maagaas) on võimalik asendada taastuvkütuse lahendusega;
  • Biomassil või fossiilsel kütusel töötav küttesüsteem on võimalik asendada kaugküttevõrguga. Tegemist peab olema uue kaugküttega liitumisega. Alternatiivide analüüsi ei ole korteriühistu valitseva hoone ühendamisel kaugküttega vajalik esitada.

Ei, voorus saab taotlejaks olla ainult korteriühistu, mitte eraisik. Taotluse digiallkirjastab korteriühistu esindaja.

Keskkonnaprogrammi toetuse abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru väljakuulutamisest ja lõpeb 24 kuu möödumisel rahastamisotsuse tegemisest.

Tegevustega võib omal vastutusel (rahastuse saamine ei ole kindel) alustada peale taotlusvooru väljakuulutamist, kuid palun tutvuge KIK-i hangetele rakendatavate nõuetega:

… alates hanke eeldatavast maksumusest üle 20 000 euro (ilma käibemaksuta) peab hanke läbi viima elektrooniliselt (e-menetlus) riigihangete registris. Hanke puhul eeldatava maksumusega 5 000-20 000 eurot tuleb esitada KIKile vähemalt kolm digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumust, mille riigihangete seaduse § 3 kohane järgiv küsimine ja laekumine on tõendatud.

NB! Kolme pakkumise esitamine ei ole kohustuslik taotlemise ajal juures vaid siis, kui rahastamine on kindel.

Määruse sõnastus hõlmab ka seda alternatiivset lahendust. Peab olema tegemist parima tehnilise, majandusliku ja keskkonnakaitselise alternatiiviga. Nimelt kaasneb toetusega kohustus kasutada 5 aasta jooksul rohelist energiat.

Soojuspumpadel põhineva küttesüsteemi rajamisel kinnitus, et kasutatakse vähemalt 5 aasta vältel rohelist energiat, mis on tõendatud elektrituruseaduse paragrahvi 58¹ nõuetele vastava päritolutunnistusega. Samuti tuleb atmosfääriõhu kaitse programmi raames maasoojuspumbal põhineva lokaalküttesüsteemi rajamisel sisendenergia ja toodetava soojuse mõõtmiseks paigaldada süsteemile eraldi soojuse ja elektri arvestid.

Maagaasiga liitumiseks ei saa toetust, sest maagaas kuulub fossiilkütuste alla. Sellist toetatavat tegevust avatud voorus ei ole.

Päikesepaneelidele jaoks ei saa toetust küsida avatud taotlusvoorus. Sellist toetatavat tegevust avatud voorus ei ole.

Kolm erinevat ehitusprojekti staadiumit leiate määrusest „Nõuded ehitusprojektile“ 

Taotluste menetlemise ajakava: