Content section

Elluviimine

Siit leiad vajalikku infot ja dokumendid keskkonnaprogrammi ja struktuurivahendite rahastatud projektide (sh TORT) elluviimiseks, samuti teavet riigiabi reeglite kohta ning juhise, kuidas KIKi esitada dokumente. 

Otselink
Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

2018. aasta keskkonnaprogrammi I taotlusvooru muudatused

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (kinnitatud 27.11.2018)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

Otselink

Haridusasutuste infokiri 

2017. aasta keskkonnaprogrammi I taotlusvooru muudatused (20.01.2017)

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (kinnitatud 17.01.2017)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

 

Otselink

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta

 

Otselink

KIKASe videod: 

NB! Kuna KIKASt on aja jooksul kasutajale mugavamaks kasutamiseks edasi arendatud, esineb juhendites ja KIKASes mõningaid erinevusi. 

Otselink

Projekti elluviimise tingimused on kirjas taotluse rahuldamise otsuses või ministri kinnitatud käskkirjas (TORT) ja toetuse andmise tingimustes (TAT).  Lisaks on vajalik arvestada ka muudes struktuuritoetuse kasutamist reguleerivates sätestatud tingimustes.

Alljärgnevalt on välja toodud projekti elluviimiseks vajalik info: õigusraamid, hanked, maksed ja aruandlus.

Otselink

Toetuse saaja peab järgima toetuse kasutamisel riigihangete seadust, sealhulgas riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist peab toetuse saaja esitama KIK-ile hankeplaani. Taotluse rahuldamise otsuses on sätestatud minimaalne ajakohastatud hankeplaani esitamise kohustus. Toetuse saajad peavad esitama hankeplaani igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks. Juhul, kui projektide rahastamine toimub käskkirja alusel, peab toetuse saaja lähtuma ka selles toodud tegevuskavast. Toetuse saaja esitab hankeplaani KIKi kehtestatud vormil digiallkirjastatuna läbi E-toetuse keskkonna postkasti http://etoetus.struktuurifondid.ee/.

Hankeplaan annab ülevaate projektiga seotud hangetest, sisaldab informatsiooni hangete eeldatava maksumuse, menetlusliigi ja väljakuulutamise aja, sõlmitud lepingute ning planeeritavate maksete kohta. Hankeplaan on KIK-ile aluseks järelevalvetoimingute teostamisele, hangete kontrolli planeerimisele ja projekti elluviimise seisu hindamisele (sh maksete prognoosimine). 

Hangete plaan ja maksete prognoos (19.12.2017)

Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt (23.05.2016)

Hangete korraldamisest (20.10.2016)

Oluline info taotlejatele ja toetuse saajatele seoses hangete läbiviimisega (24.04.2018)

Otselink

Hankija peab tingimusi vastavalt oma vajadustele muutma ja täiendama. Iga nõude seadmisel tuleb nõude sisu lähtuvalt hankija soovist läbi mõelda. Hankija peab tingimuse seadmisel olema veendunud selle vajalikkuses ning tingimuse täitmist peab olema võimalik pakkumuse vastavuse hindamise või hankelepingu täitmise käigus kontrollida.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et vastavalt kehtivatele õigusaktidele olete toetuse saajana vastutav oma tegevuse eest, sh riigihangete seaduse järgimise eest.

KIKi koostatud hankedokumentide vormid on soovituslikud, neid ei ole kohustuslik kasutada. Nende kasutamine ei tähenda, et KIK kinnitaks teie poolt hankimiseks koostatud dokumentide vastavust õigusaktidele või et KIK oleks aktsepteerinud dokumentide võimalikku vastuolu õigusaktidega. Kas ja kuidas toetuse saaja hankedokumentide vorme  ja nendes toodud näiteid ja soovitusi arvestab, on eelkõige siiski toetuse saaja otsustada, kuna vaid toetuse saajale on teada kõik asjasse puutuvad asjaolud.

KIK lähtus hankedokumentide vormide koostamisel ja sellega seotud soovituste esitamisel kehtivatest õigusaktidest ning enda kogemusest ja praktikast. KIKil puudub õigus anda riigihangete seaduse rakendamisele siduv hinnang.

KIK hindab vastavalt asjakohastele õigusaktidele toetuse kasutamist, projekti kulude abikõlblikkust, sh riigihangete seaduse järgimist, vastavalt vajadusele eelkõige väljamaksetaotluse menetlemisel.

Juhul, kui leiate, et hankedokumentides võiks midagi muuta või täpsustada, siis kõik ettepanekud on väga oodatud. Seda eelkõige seetõttu, et uuendatud Riigihangete seaduse (01.09.2017) järgi hangete koostamise praktika alles algab.  

Vormid: 

Loomad - avatud hankemenetlus

Asjad - lihthanke menetlused

Ehitus - lihthanke menetlused

Taastamine - avatud hankemenetlus

Alla lihthanke piirmäära hanke juhis

12.12.2017 toimunud infopäev

 

Otselink

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel. 

Perioodi 2014–2020 maksetaotluseid (MT) menetletakse ja väljamakseid tehakse vastavalt rahandusministri 01.09.2014 määrusele nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (ühendmäärus), vastava meetme tegevuse toetuse andmise tingimustes (TAT) ettenähtule ning taotluse rahuldamise otsusele. TATi ja taotluse rahuldamise otsuses toodu järgi on võimalik toetust maksta ettemaksena, väljamaksena täielikult tasutud või osaliselt tasutud kuludokumendi alusel.

Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda.

Riigikassa maksab toetuse välja MT ja selle lahutamatute lisadokumentide alusel toetuse saajale (TS) või MT-s esitatud töövõtjale.

MT-le lisatakse E-toetuse keskkonnas makse sisestamisel järgmised dokumendid:

 • finantseerimise jaotus põhivara ja tegevuskulu vahel KIK-i vormil;
 • kuludokumendid, millele lisatakse osutatud teenuse, tehtud töö või tarnitud kauba üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
 • toetuse maksmisel töövõtjale arve koopia ja TS raamatupidamise kirjend arve kajastamise kohta ning arve väljastajalt kinnitus, et ta on sellisest maksest teadlik (juhul kui maksetingimused on kirjeldatud nt hanketingimustes ja/või ostu-müügilepingus, ei ole vaja eraldi kinnitust esitada; juhul kui maksetingimusi pole kirjeldatud, tuleb kinnitus esitada vabas vormis). Kui  toetuse saaja on riigiasutus, ei ole vaja kinnitust esitada. Arved peavad olema koostatud arvestades lepingutingimusi (sh lepingus ettenähtud kulusid, ettemaksu tagasiarvestust, kinnipeetavat summat, maksetingimusi, tagatisi jms) ning tegevused ja kulud peavad olema tehtud taotluse rahuldamise otsuses esitatud abikõlblikkuse perioodil;
 • kulu tasumist tõendav dokument (tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, millel on arhiveerimistunnus; maksekorraldus, kassa väljaminekuorder või e-riigikassa infosüsteemi konto väljavõte). Tasumist tõendav dokument tuleb esitada nii toetuse kui ka omafinantseeringu kohta. Ühendmääruse § 11 lg 4 järgi ei pea koos MT-ga tasumist tõendavaid dokumente esitama täidesaatva riigivõimu asutused ning kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ei pea koos MT-ga esitama palgakulude tasumist tõendavaid dokumente;
 • projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest (esimese ja viimase väljamakse juures). Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud) on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte;
 • muud dokumendid, juhul kui need on nõutud vastavas TATis või ühendmääruses.

Personalikulude tasumise korral lisatakse MT-le järgmised dokumendid:

 • esimese makse puhul tööleping ja ametijuhend, kus on eristatavad töötaja ülesanded projekti elluviimisel (sh tasustamise põhimõtted, millest nähtub, et palk on põhjendatud ja mõistlik ning tööülesanded on sisult abikõlblikud);
 • töölepingu muudatuse korral töölepingu muudatus;
 • palga arvestuse alusdokument (palgalipik või raamatupidamise väljavõte eristatavate töötasuosade kohta), millele on lisatud TS raamatupidamise kirjend personalikulude kajastamise kohta;
 • maksedokumendid (maksekorraldused), mis näitavad kogu töötasult arvestatud seadusjärgsed tööandja maksud ja töötaja töötasu. Maksedokumente ei pea esitama juhul, kui toetuse saaja on täidesaatva riigivõimu asutus, KOV-i asutus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik (ühendmääruse § 11 lg 4);

Kui palgakulud tasutakse koondsummana terve asutuse lõikes, käsitletakse tasumist tõendava dokumendina väljavõtet raamatupidamise arvestusest, millel on esitatud projektiga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning vastavad summad.

Makse menetlemise tähtajad on määratud TATis. Kui KIKile esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator toetuse saajaga ühendust läbi struktuuritoetuse registri postkasti (toetuse saaja näeb kirja E-toetuse keskkonda sisse logides) ja teavitab teda esinenud puudustest. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Viimase makse tegemise eeldus on projekti lõpparuande esitamine. Juhul kui see on TATis nõutud, peab TS koos lõpparuandega esitama ka ajakohastatud majandus- ja finantsanalüüsi või täitma muud TATis nõutud erisused.
NB! KIKil on õigus küsida kõiki täiendavaid dokumente, mis tõendavad deklareeritud töö tegemist, kulu tekkimist ja tasumist.

Juhend taotlejale ja toetuse saajale: Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide KIKi keskkonnaprogrammist kaasrahastamise korraldamise juhend (14.06.2017)

RMP finantseerimise jaotus (19.10.2016).

RMP finantseerimise jaotus (TORTide puhul) (08.08.2017)

Perioodi 2014-20 struktuurivahendite maksetaotluse kuludokumentide loetelu koostamine SAP BO keskkonnas ja andmete impordi juhend (26.07.2017). Korraldusasutus on ajakohastanud SAP BO importimise juhendit riigiasutusest toetuse saajatele ja teinud seda kasutajasõbralikumaks vastavalt E-toetuse tehnilistele lahendustele.

Otselink

Infot projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kohta kogutakse projekti vahe- ja lõpparuannetega. Aruannete esitamist reguleeritakse vastava meetme tegevuse toetuse andmise tingimustega (TAT) või ministri käskkirjaga kinnitatud TORTiga. 
Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse saaja esitab projekti vahearuandeid kord aastas, 31. detsembri seisuga TATis seatud tähtajaks nende projektide kohta, mille abikõlblikkuse periood on pikem kui 15 kuud.

TORTi puhul esitab projekti elluviija vahearuandeid projekti iga rakendamise aasta kohta, arvestades ministri käskkirjas ettenähtut.

Projekti lõppedes esitab toetuse saaja lõpparuande. Kui projekt kestab vähem kui 15 kuud, esitab toetuse saaja ainult lõpparuande.

Aruannete menetlemiseks KIKis on aega kuni 30 kalendripäeva. Kui esitatud aruanded vajavad täiendamist, saadab projektikoordinaator need toetuse saajale parandamiseks tagasi. Aruannete menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Projekt loetakse lõppenuks pärast viimase maksetaotluse heakskiitmist ja lõpparuande kinnitamist KIKis. Kui projekti lõpparuanne esitatakse koos maksetaotlusega, siis menetletakse neid dokumente koos.

NB! Aruannete kulude osa on kassapõhine, st selle täitmisel lähtutakse kulude hüvitamisest struktuuritoetusest.
  

Perioodi 2007-2013 aruandevormid:
KKH projekti seirearuanne pärast projekti lõppu (10.03.2014).

Otselink
Otselink

Projekti elluviimise tingimused on kirjas projekti rahastamise lepingus, lisaks on vajalik projekti elluviimisel järgida ka määrust nr 2  „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja muid kohalduvaid seadused, näiteks „Riigihangete seadus“.

Otselink

Toetuse saaja peab järgima toetuse kasutamisel riigihangete seadust, sealhulgas riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. Lisaks on oluline järgida riigihalduse ministri määrust nr 2 „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ (§ 17) ning projekti rahastamise lepingu punkti 3.2.

Koos projekti rahastamise lepinguga peab toetuse saaja esitama KIKile hankeplaani. Täiendatud/korrigeeritud hankeplaan tuleb esitada pärast igat lepingu sõlmimist. Toetuse saaja esitab hankeplaani KIKi kehtestatud vormil digiallkirjastatuna läbi E-toetuse keskkonna postkasti.

Hankeplaan annab ülevaate projektiga seotud hangetest, sisaldab informatsiooni hangete eeldatava maksumuse, menetlusliigi ja väljakuulutamise aja, sõlmitud lepingute ning planeeritavate maksete kohta. Hankeplaan on KIK-ile aluseks järelevalvetoimingute teostamisele, hangete kontrolli planeerimisele ja projekti elluviimise seisu hindamisele (sh maksete prognoosimine).

NB! Hanke teostamisel on oluline viidata taotluse juures olevale energiauditile ning ettenähtud meetmepaketile.

Otselink

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel.

Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingu punktile 4. Makseid teostatakse ainult toetuse saajale.

Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda.

MT-le lisatakse E-toetuse keskkonnas makse sisestamisel järgmised dokumendid:

 • finantseerimise jaotus põhivara ja tegevuskulu vahel KIK-i vormil;
 • hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind käibemaksuta on alla lihthanke piirmäära ja dokumente ei ole eelnevalt KIKile esitatud;
 • leping, mille alusel on kohustus võetud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt KIKile esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hankeleping on leitav riigihangete registrist;
 • hankelepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, ei lisata juhul kui on eelnevalt KIKile esitatud; õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;
 • arve või muu raamatupidamisdokument;
 • asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument;
 • kulu ja omafinantseeringu tasumist tõendav dokument;
 • raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument;
 • projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest (esimese ja viimase väljamakse juures). Esimese MT-ga väljavõte raamatupidamistoimingutest, mille järgi on võimalik veenduda, et projekti kõik kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud) on selgelt eristatavad muudest TS kuludest. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte;
 • garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping;
 • muud dokumendid, juhul kui need on nõutud projekti rahastamise lepingus või määruses. Näiteks projekti rahastamise lepingu lisa 2 (kui kohaldub). Vaata lepingu punkt 3.3.1.

Makse menetlemise tähtajad on määratud projekti rahastamise lepingus (p 4.4). Kui KIKile esitatud dokumendid ei vasta nõuetele, võtab KIKi projektikoordinaator toetuse saajaga ühendust läbi struktuuritoetuse registri postkasti (toetuse saaja näeb kirja E-toetuse keskkonda sisse logides) ja teavitab teda esinenud puudustest. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab.

Toetuse saaja esitab hiljemalt koos viimase väljamaksetaotlusega projekti lõpparuande. KIK teeb projekti viimase väljamakse pärast lõpparuande kinnitamist.

Projekti viimane väljamaksetaotlus tuleb KIKile esitada hiljemalt 40 päeva pärast projekti tegevuste lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 31.10.2020.

Otselink

Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti rahastamise lepingu Lisa 2 täitmise ja allkirjastamise nii projekteerija kui ka omanikujärelevalve poolt (vt projekti rahastamise lepingu p 3.3.1). Kui Lisas 2 tuvastatakse puudusi, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada KIKi esindajat.

Infot projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kohta kogutakse projekti lõpparuannetega. Aruannete esitamist reguleeritakse projekti rahastamise lepinguga. Toetuse saaja esitab kõik projekti aruanded E-toetuse keskkonna kaudu.

Projekti lõpparuande tuleb esitada koos viimase väljamaksetaotlusega või enne seda.

Projekti eesmärkide saavutamise aruande tuleb esitada eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt järgmise aasta 15. veebruaril, arvates projekti lõpparuande esitamise aastast kolmel järgneval aastal. Eesmärkide saavutamise aruandes peab kajastuma vähemalt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud kogu hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi kokku hoitud CO2 heitkogus võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.

Otselink

KIKi keskkonnaprogrammist kaasrahastatavate projektide puhul tuleb viidata ka KIKi keskkonnaprogrammile, toetusele viitamise juhendi ja logod leiate KIKi kodulehelt siit. 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõte

Selleks et kasutada Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha, peab  järgima soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet. See tähendab, et oma tegevustes tuleb igati arvestada soolise aspektiga ning tagada ühtlasi juurdepääs puudega inimestele. Selline kohustus puudutab nii toetuse jagamist korraldavaid asutusi kui ka toetuse saajaid.

Lisainfot ja nõu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamise kohta nii taotlustes kui ka rahastuse saanud projektides saate Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuselt. Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse veebilehe leiate SIIT.

Otselink
Otselink

Riigiabi on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107 lõige 1).

Otsustamisel, kas tegemist on riigiabiga, tuleb lähtuda tingimustest:

 • abi antakse riigi, linna või valla vahenditest;
 • abimeetmel on valikuline iseloom, st et see on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile või mingite kindlate kaupade tootmiseks/teenuse pakkumiseks;
 • abimeede annab võrreldes teiste samade kaupade tootjatega/teenusepakkujatega eelise abi saajale;
 • abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi Euroopa Liidu riikide vahel.

Kui abi vastab kõigile neljale tingimusele, on tegemist riigiabiga. Riigiabi järelevalvega tegeleb Euroopa Komisjon, liikmesriigid peavad kõigist oma riigiabi andmise kavadest komisjonile ette teatama.

Otselink

Kui KIKist saab toetust ettevõtja, siis on suure tõenäosusega tegemist riigiabiga. Seejuures on ettevõtja määratlus funktsionaalne ehk majandustegevuse kohane – kui kohalik omavalitsusüksus (nt kaugküttega tegeledes) või MTÜ pakub raha eest kaupu või teenuseid, siis loetakse ka teda ettevõtjaks.

Üldjuhul on riigiabi keelatud ning seda võib anda ainult teatavatel rangetel tingimustel

See, et projekt sobib kokku KIKi rahastatava keskkonnavaldkonna alamprogrammi tegevusega, ei taga iseenesest, et projektile võib anda riigiabi. Seda tuleb eraldi hinnata.

Otselink
 • tutvuda enne taotluse esitamist riigiabi temaatikaga;
 • kaaluda, kas ja millise riigiabi liigi/meetme alla tema taotlus peaks kuuluma;
 • põhjendama seda (vajadusel eraldi dokumendis esitatava analüüsiga) vastava riigiabi liigi tunnustega ja nõuetega (nt ergutav mõju, alginvesteering);
 • kinnitama, et ta on teadlik, et tal on õigus saada ainult nõuetega kooskõlas olevat riigiabi.
Otselink

Vt vastavaid kavasid KIKi kodulehel. Tutvuda tuleb ka neis viidatavate otsekohalduvate ELi õigusaktidega.

1. Vähese tähtsusega abi

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast (keskkonnaprogramm) vähese tähtsusega abi andmise tingimused.

2. Grupierandiga hõlmatud riigiabi

Kui riigiabi on hõlmatud üldise grupierandiga, tuleb lähtuda üldise grupierandi määruses (EL) nr 651/2014 sätestatud üldnõuetest ja vastava abiliigi tingimustest. Struktuurivahendite meetmetes on grupierandi abikavaks riigiabiõiguse tähenduses vastavad toetuse andmise tingimused (meetme määrus). Keskkonnaprogrammis on abikavaks KIKi nõukogu kinnitatud abikava. Keskkonnaprogrammis annab KIK riigiabi ainult selles abikavas nimetatud abiliikides. (KIKi nõukogu otsus 07.10.2014 nr 1-4/735, 21.12.2015 nr 1-4/858 ja 05.09.2017 nr 1 4/982)

Vaata ka grupierandiga hõlmatud riigiabi abikava täiendust seoses Euroopa Komisjoni alusakti muudatusega (KIKi nõukogu otsus 05.09.2017).

NB! viidatud määruse (EL) nr 651/2014 algteksti on teatavates osades muudetud määrusega (EL) 2017/1084.

3. Üldhuviteenuste abi

Teatud teenuseid võib lugeda üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks, kui avalik sektor peab neid vajalikeks, ent turg ei suuda neid ilma toetuseta pakkuda.

Sellisel juhul võib anda nende teenuste hüvitamiseks vastavat abi, mille aluseks on:

 • üldhuviteenuste vähese tähtsusega abi määrus:
 • Euroopa Komisjoni üldhuviteenuste otsus (perspektiivikas suuremate projektide puhul)

4. Euroopa Komisjoni eraldi loa alusel antav riigiabi

Euroopa Liidu toimimise lepingust tingituna võib Euroopa Komisjon tuvastada üksiku projekti kokkusobivuse riigiabi nõuetega. Oma lähenemisviisi selgitamiseks on komisjon välja andnud suuniseid, millest KIKi puhul on olulisimad keskkonnakaitse suunised.

Kui abi saaja on veendunud, et tema projekt on suuniste järgi abikõlblik, võib ta teha KIKile ettepaneku taotleda suuniste järgi Euroopa Komisjonilt riigiabi andmise luba. Seejuures tuleb arvestada, et taotlemine on aeganõudev ning taotleja peab olema valmis esitama Euroopa Komisjonile üksikasjalikke selgitusi projekti ja turu kohta.

Näide 1

Kui ettevõtja soovib rajada uut käitist ja selline tegevus (või osa sellest) on abikõlblik keskkonnaprogrammist, siis on mõeldav sellise uue käitise rajamiseks grupierandiga hõlmatud regionaalabi andmine. Seejuures tuleb järgida selles määruses ettenähtud tingimusi, abikõlblikke kulusid ja välistusi.

Näide 2

Kui ettevõtja soovib rajada olemasoleva käitise maa-alale kanalisatsiooni, siis sellisele tegevusele ei saa eespool viidatud üldise grupierandi määruse alusel abi anda, sest tegemist ei ole alginvesteeringuga nimetatud määruse artiklite 12 ja 13 tähenduses. Samas võiks selliseks tegevuseks siiski anda vähese tähtsusega abi kuni 200 000 eurot kolme aasta jooksul. Seda muidugi tingimusel, et abi suhtes ei kehti nimetatud määruse artiklis 1 ettenähtud välistused ning ettevõtja ei ole saanud vähese tähtsusega abi juba muudest allikatest.
 

Otselink

Riigiabi andmise tingimuste kehtestamine ja järelevalvega seotud tegevus allub vahetult Euroopa Komisjonile ning seda reguleeritakse otsekohalduvate ELi õigusaktidega. Nendes aktides on ette nähtud, et valesti antud või väärkasutatud riigiabi tuleb tagasi maksta koos Euroopa Komisjoni määratud intressiga ning ettevõtjal ei teki õiguspärast ootust valesti saadud või kasutatud riigiabi suhtes.

Otselink

Eestis koordineerib riigiabi küsimusi rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond. Põllumajandus- ja kalandusabiga tegeleb peamiselt põllumajandusministeerium ning transpordiabiga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Lisainfot riigiabi kohta leiab: 

Otselink

Toetuste suunamisel on oluline märgata ja ära hoida pettused juba enne nende toimepanekut. Selleks, et pettuste ennetamise põhimõtted oleksid kõigile üheselt mõistetavad ja silme ees, kinnitati need ka KIKi ametliku dokumendina.

KIKi pettuste ennetamise põhimõtted

 • KIKis on pettuste suhtes nulltolerants.
 • KIK väärtustab ausust ja  eeldab seda ka taotlejatelt, toetuse saajatelt ja teistelt koostööpartneritelt, nõustab neid ning juhib tähelepanu võimalikele riskidele.
 • KIK koolitab oma töötajaid ning tagab kaasaegsed töövahendid pettuste avastamiseks enne kahju tekkimist.
 • KIK teeb pettuste ennetamiseks koostööd teiste asutustega ning võtab üle parimad praktikad.
 • KIK hindab järjepidevalt pettustega seotud riske, selekteerib välja riskantsemad projektid ning kontrollib neid erilise põhjalikkusega.
 • KIK uurib kõiki pettuse kahtlusi, selgitab välja  asjaolud ning õpib juhtunust.
 • KIK nõuab pettusega saadud toetuse tagasi.
 • KIK avalikustab toetuse vääriti kasutamise juhtumid.

*Mõistet „pettus” kasutatakse viitamiseks kõikvõimalikule väärkäitumisele, sealhulgas vargusele, korruptsioonile, omastamisele, altkäemaksu andmisele ja võtmisele, võltsimisele, valeandmete esitamisele, kokkumängule, rahapesule ja oluliste faktide varjamisele. See hõlmab eksiteele viimist eesmärgiga tuua endale, seotud isikule või kolmandale isikule kasu või kellelegi teisele kahju – tahtlikkus on peamine element, mis eristab pettust rikkumisest. Refereeritud siit

Kuidas meid leida