Viimsi ajalooline mõisapark on saanud uue ilme

16. november 2016 | 13:39

2016. a novembris jõudis lõpule pea kahesaja aastase Viimsi mõisapargi korrastamise I etapp. Rekonstrueerimistööde käigus uuendati pargi keskosas ligi 4 hektari suurusel alal sademeveesüsteemid, puhastati tiigid, rajati kärestik ja valgustusega purskkaev, korrastati haljastust, rekonstrueeriti ajaloolised teed ja valgustus ning paigaldati ka uued pingid, prügikastid ja stendid.

Tööd tehti projekti „Viimsi mõisapargi südame veesilmade ja jalgteede rekonstrueerimine ja taastamine“ raames.            
Viimsi abivallavanema Oliver Liidemanni sõnul oli korrastamise peamiseks põhjuseks soov taastada muinsuskaitse alla kuuluva paiga üldilme ning tagada looduskaitsealuse ala säilimine. „Samuti soovisime, et park Viimsi poolsaare südames muutuks elanikele atraktiivsemaks,“ lisas Liidemann.

Valla kommunaalameti juhataja Alar Mik lausus, et keskkonna vaates olid seniseks suurimaks murekohaks vananenud sademeveesüsteemid. „Trassid olid kehvas seisukorras, puhastamata ja ühendused katkesid. Seetõttu tekkis parki mitmetele aladele liigniiskus, mis kahjustas taimi,“ kirjeldas Mik varasemat olukorda.

Lisaks trasside korrastamisele tellis Viimsi vallavalitsus alale projektiväliselt dendroloogilised uuringud. „Dendroloogilise hinnangu põhjal vajas osa puid hooldust, eemaldada tuli aga need 27, mis olid väheväärtuslikud, haiged või segasid teiste puude kasvamist,“ ütles Mik. 

Projekti käigus puhastati ka pargi kolme veesilma põhjad. Keskmise tiigi kaldale paigaldati osaline piire, et huvilised saaksid ohutumalt silmitseda nii vastrajatud ja omapärast valgustuslahendusega purskkaevu veepinnal kui ka sulinal kivilt-kivile laskuvat kärestikku teeveerel.

Teede rekonstrueerimisel taastati suur osa põliste kastanite all looklevast Maria Laidoneri teest, mis Maria ja Johan Laidoneri kohtumist sümboliseeriva mälestusmärgi juures saab kokku Johan Laidoneri teega. Korrastatud tee sai ka uue valgustuse. Aasta varem rajati paralleelselt mõisapargi korrastamisega Pargi tee äärde kergliiklustee koos tänavavalgustusega.

Töödega on plaanis jätkata

Projekt „Viimsi mõisapargi südame veesilmade ja jalgteede rekonstrueerimine ja taastamine“ koos ettevalmistustega kestis üle aasta. Tööde kogumaksumuseks kujunes ligikaudu 210 700 eurot, millest rekonstrueerimistöödele kulus 184 000 eurot, M. Laidoneri tee valgustuse uuendamisele 10 000 eurot ja valgustusega purskkaevu rajamisele 4000 eurot.

Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 88 174 euroga Ühtekuuluvusfondi meetmest „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“. Lisaks saadi toetust ka KIK-i keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist summas 15 560 eurot. Valla eelarvest kulus töödele täiendavalt 107 000 eurot (tänavavalgustus, heakorratööd, teedeehituslikud ja sademeveetööd).

Koos projektiväliste töödega on Viimsi mõisapargi korrastamisele investeeritud valla eelarvest ja läbi erinevate toetusmeetmete pea 420 000 eurot (sealhulgas Pargi tee kergliiklustee ja valgustuse rajamine väärtuses 209 000 eurot, haljastustööd ja puude lõikus 13 000 eurot jm). 

Vallavanem Alvar Ild kinnitab, et Viimsi vallavalitsus plaanib jätkata mõisapargi korrastamist ka tulevatel aastatel: „Soovime ka ülejäänud pargialal korrastada sademeveesüsteemid ja teed, jätkata haljastustöödega ning juurde istutada üksikuid puid. Samuti on plaanis koostada mõisapargi kaitsekorralduskava.“

Mõisapargi korrastamise I etapi projektid koostasid Kivisilla OÜ ja Projektbüroo Koda OÜ, teedeehituslikud tööd tegi WWR Systems OÜ, sademeveesüsteemid rekonstrueeris Levinson OÜ.

Fotod töödest mõisapargis(autor: Viimsi vallavalitsus)