Muudatused KIK toetuste üksuse töökorralduses

28. aprill 2018 | 11:59

Anname teada, et alates esmaspäevast, 30. aprillist toimuvad KIKi toetuste üksuses struktuurimuudatused. Nimelt läheb KIKi toetuste üksus üle valdkonnapõhisele tööle ning keskkonnaprogrammis minnakse üle üheastmelisele projektimenetlusele.

Muudatuse eesmärk on viia toetuste üksuses töökorraldus ühtsemaks olenemata rahastusallikast. Kõik see võimaldab teha tööd efektiivsemalt, ühtlustada inimeste vahel töökoormust, soodustada infovahetust ja kogemuste jagamist ning tõsta töötajate spetsialiseerumisega nende valdkondlikku professionaalsust. Samuti soovime vähendada halduskoormust, mis tähendab lihtsamat ja selgemat menetlust toetuse saajatele.

Kõik KIKi toetatavad tegevused on toetuste üksuse siseselt jaotatud kolme valdkonna vahel. Pidasime silmas, et jaotus oleks võimalikult loogiline ja arusaadav.

KIKi kolm valdkonda on:

 • Energeetika (atmosfääriõhu kaitse, tänavavalgustus, ressursitõhusus, sooja-, jäätme- ja ringmajandus)
 • Loodus ja keskkonnateadlikkus (kalandus, looduskaitse, maapõu, metsandus, keskkonnateadlikkus)
 • Veemajandus (veemajandus, merekeskkond, siseveekogude tervendamine)

Alates aprillist on KIKi toetuste üksuses ametis kolm valdkonnajuhti, kelle peamisteks tööülesanneteks on koordineerida ja korraldada taotluste ning projektide menetlemist, meetmete ja programmide rakendamist ning valdkonna infovahetust ja projektikoordinaatorite tööd. Valdkonnajuhtide töö tulemusena ühtlustub spetsialistide töökoormus, mis seni on periooditi oluliselt kõikunud, paraneb menetlustähtaegadest kinnipidamine ning samuti muutub nii välis- kui sisevahendite menetluspraktika ühtlasemaks.

KIKi toetuste üksuse valdkonnajuhid on:

 • Energeetika - Eduard Sizov
 • Loodus ja keskkonnateadlikkus - Ulvi Tuisk
 • Veemajandus - Kai Eisenberg

Siseriikliku keskkonnaprogrammi osas läheb KIK üle seni kaheastmelisest kontrollist üheastmelisele projektimenetlusele. Olenemata tööülesandest teostab edaspidi taotluste ja projektidega seotud menetlustoiminguid üks spetsialist. Seoses sellega ei kata maakondlikud projektispetsialistid enam enda maakonna kõiki projekte, vaid hakkavad vastutama oma valdkonna projektide eest ning on seotud ühe projektiga algusest lõpuni. Kõik KIKi toetuste üksuse töötajad jagunevad enda menetletavate taotluste ja projektidega nende kolme valdkonna vahel.

Keskkonnaprogrammi programmide eest vastutajad on:

 • Krister Randver - veemajandus
 • Maarja Küttä - merekeskkond
 • Angelika Verš - keskkonnateadlikkus
 • Kristjan Kalda - kalandus
 • Piret Sepp - maapõu
 • Toomas Laimets - ringmajandus
 • Kaja Riiberg - looduskaitse
 • Bruno Uustal - jäätmekäitlus (programm lõpetamisel)
 • Arvi Toss - metsandus
 • Reet Utsu - atmosfääriõhu kaitse

Seoses töökorralduse muudatusega oleme KIKi kontorid paigutanud viide regiooni:

 • Põhja-Eesti regioon (Harju- ja Raplamaa), keskusega Tallinnas;
 • Lääne-Eesti regioon (Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa), keskusega Haapsalus;
 • Kesk-Eesti regioon (Järva-, Jõgeva- ja Viljandimaa), keskusega Paides;
 • Lõuna-Eesti regioon (Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa), keskusega Valgas;
 • Ida-Eesti regioon (Lääne- ja Ida-Virumaa), keskusega Jõhvis.