KIKi kliendid ja ministeeriumid on koostööga rahul

21. jaanuar 2022 | 16:00

Viime iga kahe aasta tagant läbi mahukat kliendiuuringut, et mõista täpsemalt meie toetuse taotlejate rahulolu. Samuti küsime iga-aasta ministeeriumite arvamust. Kokkuvõtvalt on hea meel tõdeda, et rahulolu nii klientide kui ka ministeeriumite osas liigub tõusvas joones. Toetuse taotlejate rahulolumäär KIKi tegevusega on 87% ning ministeeriumite puhul lausa 96,4%.

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et soovime oma pikaaegse kogemusega olla nii meie klientidele kui ka ministeeriumitele sisuliseks partneriks, et koos välja töötada ja ellu viia mõjusaid lahendusi Eesti keskkonna ja elanike heaks. „Need kõrged hinnangud on eelkõige tunnustus KIKi töötajatele, kelle abivalmidus on saanud palju positiivseid kommentaare. Teisalt on hea ja toimiva koostöö eelduseks pikaajaline süsteemne töö ning tulemused näitavad, et oleme õigel teel. Täname toetuse taotlejaid ja ministeeriumite töötajate usalduse eest ning jätkame kindlasti samas vaimus. Kuid muidugi ei kaota valvsust, et vahendid oleksid ikka asjakohaselt kasutatud ja tingimused täidetud.“

Treier lisab, et keskkonna- ja kliimavaldkonna olulisuses ei kahtle ilmselt enam keegi, kuid riigi keskkonnaeesmärkide täitmiseks on vaja tegelikult toimivaid lahendusi. „Panustame omalt poolt kindlasti, et koos ministeeriumite, ettevõtete, omavalitsuste ja kogukondadega leida asjalikud ja arusaadavalt töötavad lahendused, et meil ja järeltulevatel põlvkondadel oleks elamiseks ning majandamiseks hea looduskeskkond.“

Kliendiuuring

Iga kahe aasta tagant läbi viidava kliendiuuringuga soovime mõista täpsemalt toetuse taotlejate, sh nende, kes on saanud oma rahastusotsustele eitavad vastused, tagasisidet toetuse andmise tingimuste, toetuskeskkondade, klienditeeninduse ning informatsiooni kättesaadavuse kohta. See annab võimaluse parandada vajalikke protsesse, kuid ka saada sisendit edasistesse toetusmeetmetesse ja projektidesse.  Uuringule vastasid aastatel 2019-2021 KIKist toetust ja laenu taotlenud ettevõtted, kohalikud omavalitsused, mittetulundusorganisatsioonid, riigiasutused, haridusasutused ja eraisikud. Uuringu viis läbi Kantar Emor.

Üldine rahulolu KIKi tegevusega läbi uuringuperioodide (2015, 2019) on liikunud tõusvas joones. Keskmine hinnang 10-palliskaalas on tõusnud taotlemise etapis 8,6-ni ja projektide elluviimise etapis 8,8-ni.

Klientide rahulolu taotlemise etapis 2015-2021


Klientide rahulolu elluviimise etapis 2015-2019

Toetuse andmise tingimused. Valdav osa KIKi klientidest peab toetuse andmise tingimusi sobivaks, lihtsalt mõistetavaks ning taotleja reaalsele probleemile vastavaks. Kriitilist suhtumist ühe või teise ülalmainitud aspekti suhtes esines vähe, ka kitsamate kliendisegmentide vaates ulatus see enamasti vaid kuni kümnendikuni vastanutest.

Taotlemise keskkonnad. Andmesüsteemi KIKAS-t ning E-toetuse keskkonda peetakse reeglina mugavaks, nende abitekste arusaadavaks ning vajalike lahtrite täitmist lihtsaks. Mõningast kriitikat keskkondade suhtes siiski taotlemist puudutavalt muidugi esineb. Projekti elluviimise etapis ollakse andmesüsteemidega samuti suures plaanis rahul nii üldist mugavust kui ka lepingute ning maksete esitamist puudutavalt.  

Klienditugi ja täiendav infovajadus. KIKAS-e kliendituge ning suhtlust KIKiga E-toetuse keskkonna kaudu hindasid vastajad kõrgelt, selgelt veelgi positiivsemalt kui keskkondade funktsionaalseid omadusi. Täiendava toe vajadus taotluste koostamisel on aasta-aastalt vähenenud. Taotlejatest, kelle mõnda taotlust ei rahuldatud, sooviks neljandik sõnastuslikku ja vormistuslikku abi. Täiendav infovajadus on vähenenud nii taotlemise kui ka projekti elluviimise etapis. Taotluste tagasilükkamise põhjendamise osas on keskkonnaprogrammist taotlejad olnud pisut kriitilisemad kui eelmises uuringus; välisvahenditest taotlenute hulgas hinnang eitava otsuse põhjendamise piisavusele oluliselt ei muutunud.

KIKi töötajate tegutsemisega toetuste taotlemisel ning projekti elluviimisel ollakse valdavalt väga rahul. 60-70% klientidest väljendab seejuures kindlat rahulolu, lisaks neljandik pigem rahulolevat suhtumist ja seda kõigis mõõdetud aspektides (reageerimiskiirus, abivalmidus, küsimustele ammendavalt vastamine, probleemide lahendamine).

Infoallikad. Enamlevinud infoallikaks KIKi võimaluste kohta on endiselt KIKi koduleht. Samuti sai koduleht klientidelt positiivsed hinnangud, 8-9 klienti 10-st nõustuvad info arusaadavuse, piisavuse, ammendavuse ning lihtsa leitavusega. Üksikute kodulehe suhtes kriitiliste klientide osakaal on uuringust-uuringusse vähenenud. Samuti usuvad 8-9 vastanut 10-st, et KIKi töötajad esindavad oma tegudes KIKi väärtusi. 

Ministeeriumite rahulolu

Iga aasta lõpus viime läbi KIKiga kokkupuutuvate ministeeriumite töötajate seas rahuloluküsitluse, et saada tagasisidet oma tööle. Seda tegime ka eelmise aasta lõpus ning rõõm on taas tõdeda, et KIKi hinnatakse keskkonnaalaste lahenduste pakkumisel ministeeriumide poolt kõrgelt ning tulemused on samaväärselt head võrreldes varasemate aastatega.

Küsitlusele vastasid KIKi kontaktisikud Keskkonnaministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Siseministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Maaeluministeeriumist. 

Üldine rahulolu vastajate seas koostööle on 5-palli skaalal on 4,53, infovahetusele 4,42, toetuse andmise tingimuste väljatöötamisele, meetmete elluviimisele ja arendustegevustele 4,44 ning taotluste hindamisele 4,54.

Ministeeriumite töötajate rahulolu 2018-2021