KIK võtab poollooduslike alade investeeringutaotlusi vastu kuni 31. märtsini

02. märts 2017 | 10:51

KIK võtab poollooduslike alade investeeringute taotlusvooru projekte vastu kuni 31. märtsini 2017. Taotluste vastuvõtt jätkub 19. detsembrist 2017.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatakse projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vahepealne aeg annab potentsiaalsetele taotlejatele võimaluse oma soovid üle vaadata ja tegevused hästi läbi mõelda. Näiteks peab olema enne taotluse esitamist selge, millised on aladele juurdepääsuvõimalused ja mis saab aladelt kogutavast biomassist. Kui soovitakse soetada karja, siis tuleb taotluses välja tuua nii karja ülalpidamiseks planeeritavad tegevused kui ka kulud. Sama nõue kehtib ka kõigi teiste asjade kohta, milleks toetust soovitakse. Silmas tuleb pidada, et paljud tegevused toimuvad märgaladel, kus tuleb arvestada loodusest tingitud eripäradega. „Hinnata tuleb tegevustega kaasnevaid riske ning lahendused tuleb leida enne taotluste esitamist. Oluline on saada taotluses selgeks, et tegevused oleks meetmes lubatud, loodusväärtusi hoidvad ja kestvad ning mittetulundusühingu enda tegevus oleks jätkusuutlik,“ ütles projektikoordinaator Eerika Purgel.

Tegemist on II taotlusvooruga struktuurivahendite rahastamisperioodist 2014-2020. Taotluste vastuvõtt algas 2016. aasta novembris. Seisuga 02.03.2017 on KIKile esitatud 26 taotlust, millest 3 projekti on saanud rahastuse ning 2 juhul on taotlemine katkestatud. Ülejäänud taotluste hindamine käib. Rahastatud projektid leiab SIIT.

Põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused ning kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud saavad taotleda toetust poollooduslike koosluste säilitamiseks vajalikeks investeeringuteks. Abikõlblikest kuludest tuleb 85% Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Taastamistööde ja taristu korral on 15% omafinantseeringu osas võimalik saada toetust KIKi keskkonnaprogrammist kaasfinantseeringuna. Juhul, kui karja soetamine läheb kulukamaks, kui kehtestatud maksimumsumma, tuleb toetuse saajal ülejäänud vahendid ise lisada.

Toetusmeetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” töötas välja Keskkonnaministeerium.

Lisainfo vooru kohta KIKi kodulehelt või Eerika Purgel, eerika.purgel [at] kik.ee, 627 4112.

Taustainfo:

Perioodil 2014-2020 toetas KIK struktuurivahenditest I avatud taotlusvoorus 30 poollooduslike koosluste säilitamise projekti kokku ligi 2,2 miljoni euroga. 3 projekti abil taastatakse elupaiku kokku enam kui 141 hektaril. 29 projekti on seotud poollooduslike alade hooldamiseks vajalike investeeringute tegemisega. Ligi 1000 hektari poollooduslike alade säilitamiseks soetatakse 332 veist ja 250 tumedapealist lammast. Samuti toetatakse taristu ja erivahendite soetamist. Seisuga 02.03.2017 on 30 projektist ellu viidud 23.