KIK toetab 62 soojusenergia projekti enam kui 18 miljoni euroga

19. september 2017 | 10:16

KIK toetab 62 soojusenergia projekti Ühtekuuluvusfondist 18 374 984 euroga. Projektid vähendavad õhusaastet ja muudavad kütmise efektiivsemaks. Tööd on kavas valmis saada kahe aasta jooksul.

62 projektist 28 on katelde renoveerimise projektid, mida KIK toetab kokku 11 291 576 euroga. Projektide kogumaksumus on 24 918 507 eurot. 34 soojustorustiku uuendamise või rajamise projekti toetatakse kokku 7 083 408 euroga. Projektide kogumaksumus on 15 226 101 eurot. Tööde raames rajatakse või uuendatakse ligi 42 km soojustorustikku. Korrastatakse või uuendatakse 28 kaugkütte katlamaja tootmise koguvõimsusega 130MW soojust. 

Tänu projektidele väheneb aastas õhku paisatava CO2 hulk 37 325 tonni võrra. Näiteks liikluses võrduks see ligikaudu 20 000 auto CO2 heitega aastas. Projektide loetelu leiab SIIT.

Taotlusvooru laekus kokku 64 projekti, millest üks torustike projekt tunnistati mittevastavaks ja ühte otsustati mitte rahastada.

Toetust sai küsida kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks. Toetust said taotleda soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.