KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

11. jaanuar 2021 | 10:44

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 11. jaanuaril riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 11 828 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021.

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaminister Rain Epleri sõnul on taotlema oodatud väga lai sihtrühm, et riigi toel eriilmelisi keskkonnaprojekte ellu viia. „Olgu nendeks siis uuringud, keskkonnateadlikkust suurendavad laagrid, üritused ja saated või hoopiski ökodisainilahendused, harrastuskalapüüki toetava taristu loomine, probleemliigi tõrje, korteriühistute liitumine kaugküttevõrguga või mõne piirkonna veesüsteemi uuendamine. Tule taotlema, et tegutseda parema keskkonna nimel,“ sõnab keskkonnaminister.

„Toetuse vastu on huvi suur ja arvata on, et meile laekub sadu taotlusi. Seetõttu oleme taotlejatele andnud võimaluse projekte ette valmistada tavapärasega võrreldes pikemalt, et need saabuksid meile 1. märtsiks kvaliteetselt ja läbimõeldult,“ selgitab  KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Märkida tuleb ka ära, et haridusasutustele toimub samadest vahenditest õppeprogrammides osalemiseks eraldi voor kevadel ning jäätmekäitluse projektide jaoks saab toetust taotleda varasügisel,“ lisab Tooming.

 • Vooru eelarvest 5,2 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti.
   
 • Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 1,85 miljonit eurot, et toetada näiteks kliimateadlikkuse, jäätmete vähendamise ja liigiti kogumise ning elurikkuse teemal teavituskampaaniaid, keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist või mõne meediatoote loomist.
   
 • Ringmajanduse projektidele suunatakse 1,39 miljonit, et toetada näiteks uuenduslikke keskkonnakorralduslikke lahendusi, rohelise kontori ja kooli rakendamist, EL ökomärgise taotlemist ning keskkonnakorralduse, maapõue, jäätmete ja ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid.
   
 • Metsanduse valdkonnas toetatakse 900 tuhande euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ning jahinduse kommunikatsiooniprojekte.
   
 • Looduskaitsele suunatakse 750 tuhat eurot, kust toetatakse kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade elluviimist või  probleemliikide tõrjet.
   
 • Kalanduse valdkonna eelarve on 600 tuhat eurot, et toetada kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist.
   
 • Vooru eelarvest 600 tuhat eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist ning tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks.
   
 • Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 530 tuhat eurot, et toetada radioaktiivsete jäätmete nõuetekohast käitlemist, ioniseerivast kiirgusest tulenevatest ohtudest teavitamist või korteriühistute kütteseadmete asendamist taastuvat kütust kasutava kütteseadmega või liitumist kaugküttevõrguga.

KÕIK TOETATAVAD TEGEVUSED leiab KIKi kodulehelt siit.

Taotlemine toimub andmesüsteemi KIKAS kaudu. Taotlejatele toimuvad infopäevad 20. jaanuaril (atmosfääriõhu kaitse, ringmajandus, merekeskkond ja veemajandus) ja 21. jaanuaril (kalandus, metsandus, looduskaitse ja keskkonnateadlikkus). Päevakava ja registreerumisvõimaluse leiab KIKi kodulehelt.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.