Keskkonnaprogrammi 2018 I vooru veemajanduseprogrammi muudatused

30. oktoober 2017 | 16:20

Välja töötamisel on 2018 I vooru keskkonnaprogrammi veemajanduseprogrammi muudatused ja hetkel on ettepanekutena lisatud järgnevad suuremad muudatused:

  • Toetust saab taotleda tööstus- ja tootmisettevõtete eelpuhastite rajamiseks ja rekonstrueerimiseks. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta 500 000 eurot, omafinantseering peab olema vähemalt 50%.
  • Piirkondlikuks loetakse vee-ettevõtjat, kes teenindab rohkem kui 5000 elanikku ja 6 reoveekogumisala, millest üks peab olema üle 2000 ie reostuskoormusega.
  • Veemajanduse programmi jääkreostuse alamprogrammist toetust taotlevatele ettevõtetele on maksimaalseks toetuse suuruseks 400 000 eurot. Ettevõtjast taotlejale on abikõlblikud jääkreostuse likvideerimise kulud, millest lahutatakse maa väärtuse tõus, olenemata sellest, millisesse lubatavasse riigiabi kategooriasse ettevõtte taotlus kuulub.
  • Alla 500 ie reoveekogumisaladel ei ole ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine abikõlblik. Jätkuvalt saab alla 500 ie piirkondades toetust taotleda olemasolevate süsteemide rekonstrueerimiseks.
  • Ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks saab toetust taotleda ka piirkondades, kus üle 50% kinnistuid on registreeritud pärast 1999. aasta 22. märtsi.
  • Veemajanduse programmi siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis ei saa toetust taotleda, kui tegevused toimuvad keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” alusel määratud veekogul või veekogu lõigul. Nn lõhejõgede tervendamiseks saab toetust taotleda Ühtekuuluvusfondi meetmest „Vooluveekogude tervendamine“

Muudatused jõustuvad kui KIK nõukogu muudatusettepanekud kinnitab.