Võnnu soojatorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused

Project introduction

Projekt on vajalik vana halvas seisukorras suure soojakaoga soojustorustiku asendamiseks uue eelisoleeritud torustikuga. Paraneb varustuskindlus, vähenevad trassikaod, mis võimaldab vähendada tarbijatele müüdava soojusenergia hinda.