Keila jõe reoveekogumisala veemajandusinfrastruktuuri arendamine Saku vallas

Project introduction

Projektiga nähakse ette Keila jõe reoveekogumisala ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustike rajamine ning rekonstrueerimine, sh liitumispunktide ehitus, puurkaevude ja veetöötlusjaama, tuletõrjehüdrantide rajamine.