Language switcher

 

Toetatavad tegevused

Print

Mida toetame?

Keskkonnaprogrammist toetame projekte 10 valdkonnas. Toome siin ära valiku toetavaid tegevusi.  Detailse nimekirja leiate keskkonnaministri määrusest.

 

Looduskaitse programm

Eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

Selleks toetame:

 • kaitstavate liikidega seotud uuringuid ja nende seisundi parandamist
 • riiklikult kaitstavate parkide hooldamist ja taastamist
 • ekspertiise hindamaks kaitse- ja hoiualade seisukorda ja tõhusust
 • probleemliikide tõrjet
 • kaitsealuste liikide tekitatud kahjude hindamist ja hüvitamist
 • metsloomade rehabilitatsiooni
 • kaitstavate loodusobjektide hooldamist
 • poollooduslike koosluste taastamist
 • kaitsealade külastuskeskuste väljaarendamist
 • matkaradade ja nende seotud taristu rajamist
   


Veemajanduse  programm 

Eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.

Selleks toetame:

 • joogiveevarustuse ja reoveekäitluse uuendamist
 • jääkreostuse likvideerimist ja selle tekke ennetamist
 • pinnaveekogude tervendamist ja hoidu
 • arendustöödega seotud uuringuid

 


Jäätmekäitluse programm

Eesmärk on ohtlike jäätmete kogumissüsteemi arendamine tasemeni, mis haaraks kõik maakonnad ja kohalikud omavalitsused, jäätmete liigitikogumise ja taaskasutuse infrastruktuuri arendamine ning jäätmetest põhjustatud keskkonna saastamise vältimine ja vähendamine tänapäevaste jäätmekäitluspõhimõtete rakendamise kaudu. Programmi eesmärk on ka vähendada lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistest põhjustatud keskkonnariske või negatiivset mõju keskkonnale, maastikule ja inimese tervisele.

Selleks toetame:

 • ohtlike jäätmete kogumis- ja käitlussüsteemide väljaarendamist
 • tavajäätmete kogumis- ja ümberlaadimiskohtade rajamist
 • Eestis uudseid tehnoloogilisi lahendusi tavajäätmete taaskasutamiseks
 • tondilosside (põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise) lammutamist ja jäätmete käitlemist

 

Merekeskkonna programm

Eesmärk on Läänemere merekeskkonna hea seisundi saavutamine ja säilitamine, selleks vajalike uuringute ja arendustööde toetamine ning võimalike suurõnnetuste efektiivse reostustõrje tagamiseks vajaliku ennetava tegevuse toetamine.

Selleks toetame:

 • merekeskkonna seisundi hindamist ja seiret
 • tehnoloogia arendust merekeskkonnaga seireks ja parendamiseks 
 • merekeskkonna ökoloogilise potentsiaali ja seisundi parendamist
 • pinnavee seisundi säilitamist ja parendamist
 • reostustõrjet ja selleks valmisoleku suurendamist, sh temaatilisi koolitusi
 • arendustöödega seotud uuringuid

 


Kalanduse programm 

Eesmärk on saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel ning tagada bioloogiline mitmekesisus, kalavarude pikaaegne säilimine ning püügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele praegu ja tulevikus.

Selleks toetame:

 • vee-elustiku seisundi alaseid uuringuid ning seisundi parendamist
 • kalandusalaseid uuringuid
 • kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe kogumist ja avaldamist
 • kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealadele juurdepääsude tagamist
 • ohustatud kalaliikide asustamist või taasasustamist
 • keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu arendamist
 • kalandusüritusi ja kalandusliitude vahelist rahvusvahelist koostööd
   


Metsanduse programm

Eesmärk on metsanduse pikaajaliste arengusuundade ellurakendamine, metsade uuendamise ja taasmetsastamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse, erametsanduse arendamine ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide tugevdamise kaudu, säästva metsanduse alase koolituse, teavituse ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusalase teadlikkuse tõstmine

Selleks toetame:

 • metsanduse arengukavast tulenevaid tegevusi
 • metsanduslike infosüsteemide ja e-teenuste arendamist
 • metsandusega seotud makromajanduslike analüüside koostamist
 • erametsade säästvat arengut ning erametsaomanike koolitamist , nõustamist ja ühistegevust
 • metsaökosüsteemide kaitset
 • metsade majandamist ja uuendamist ning sellega seotud inventuure
 • metsade tulekaitse analüüse ja tegevuskavade väljatöötamist
   


Keskkonnateadlikkuse programm

Eesmärk on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist.

Selleks toetame:

 • rohelise kontori põhimõtete rakendamist 
 • teavituskampaaniate ja ürituste korraldamist
 • teabekandjate, uuringute ja mobiililahenduste tootmist
 • loodus- ja keskkonnateemaliste projektide elluviimist
 • õppematerjalide ja -vahendite hankimist ning õppeprogrammide läbiviimist
 • laagrite ja välipraktikate korraldamist

 

Keskkonnakorralduse programm 

Eesmärk on toetada ressursside tõhusamat kasutamist, saaste vähendamist, keskkonnahoidlikke uuendusi, hädaolukordadeks valmistumist ning nendega seotud oskusteabe ja analüüsivõimekuse suurendamist.

Selleks toetame:

 • terviklike ressursisäästu ja keskkonnahoiu lahenduste väljatöötamist ja rakendamist
 • ressursiauditeid ja ökomärgise taotlemist
 • teadus- ja arendustöid
 • keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi rakendamist
 • toote elutsükli analüüsi, tervikliku tootepoliitika ja keskkonnamõju hindamise  rakenduste väljatöötamist
 • uuringute ja teabematerjalide koostamist ning levitamist
 • parima võimaliku tehnika kirjelduste koostamist (põlevkivitööstuse ja loomakasvatuse valdkondades)
 • infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist
 • keskkonnakahju põhjustavate olukordade ennetamist ja lahendamist

 


Maapõue programm

Eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maapõuealase teabe korrastamist ja levitamist.

Selleks toetame:

 • suletud karjääride ja turbaalade maastike korrastamist
 • allmaakaevandamisest tingitud maapinna varingute korrastamist suletud kaevandustes
 • maapõuealase teabe korrastamist ja levitamist
 • geoloogilisi ja maavaradega seotud uuringuid ja nende tutvustamist avalikkusele
 • geoloogiliste loodusmälestiste korrastamist ja avalikkusele esitlemist
 • geoloogilise info süstematiseerimist, uuendamist ja kirjastamist

 


Atmosfääriõhu kaitse programm

Eesmärk on toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi parendamist, välisõhu kvaliteedi parandamist, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist, kiirgusohutuse tagamist ja kemikaalide käitlemisega seotud riskide vähendamist.

Selleks toetame:

 • puhastussüsteemide renoveerimine ja ehitamist
 • seire ja järelevalvesüsteemide arendamist
 • osoonikihti kahjustavate ainete kontrolli ja kasutamise piiramist
 • meteoroloogilise vaatlusvõrgu kaasajastamist
 • saastetaseme hindamiseks ja info edastamiseks vajalike süsteemide arendamist
 • transpordist põhjustatud välisõhu saaste vähendamise meetmete rakendamist
 • ühistranspordi ja alternatiivsete liiklusvahendite kasutamise soodustamist
 • radioaktiivsete jäätmete nõuetekohast käitlemist
 • kiirgusmõõtmiste meetodite ühtlustamist ja akrediteerimist
 • reostust vähendavate süsteemide ehitamist ja parima võimaliku tehnika rakendamist
 • põletusseadmete välisõhu saasteainete puhastussüsteemide ehitamist ja parima võimaliku tehnika rakendamist
 • elektri ja soojuse koostootmise arendamist
 • katlamajade rajamist ja üleviimist taastuvale kütusele
 • päikeseenergial ja maasoojuspumbal põhineva lokaalküttesüsteemi rajamist
 • ohtlike kemikaalide riskihindamist, riskide vähendamist
 • ohtlike kemikaalide alaste andmekogude koostamist
 • keskkonna saastatuse näitajate või keskkonnatervise indikaatorite määramist ja hindamist
 • rakendusuuringute ja analüüside koostamist ning avalikkusele esitlemist 

 

banner
banner
banner
banner