Language switcher

banner

Keskkonnateadlikkus

Print
Keskkonnateadlikkuse programm on osa keskkonnaprogrammist ning toetuse taotlemine ja projektide elluviimine toimub vastavalt keskkonnaprogrammi reeglitele ning keskkonnaministri määrusele. Programmi eesmärgid ja toetatavad tegevused sätestatakse keskkonnaministri määrusega. Igal aastal toetusteks suunatav rahasumma on erinev, sest see sõltub otseselt laekuvatest keskkonnatasudest.
 
Käesolev materjal on abiks toetuse taotlemisel keskkonnateadlikkuse programmist 2016. a I voorus. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist.
 
Teatud tegevuste osas on võimalik  toetust taotleda vaid kord aastas ja seda aasta alguses toimuvas voorus. 2016. a I voorus saab taotluseid esitada lihtsustatud korras õppeprogrammides  osalemiseks ja praktikumilaagrite  korraldamiseks.  Alates 2016. a  I voorust ei ole võimalik  taotleda teistel asutustel (MTÜ-d, SA-d, omavalitsusliidud jt) toetust õpilaste õppekäikudeks koolide volituste alusel. Edaspidi saab õpilaste õppekäikudeks toetust taotleda kool ise või koolipidaja ning lihtsustatud menetluse alusel. Nüüdsest on koolidele ja koolipidajatele suurem võimalus ja vastutus õppeprogrammide valimisel. 
 

Keskkonnateadlikkuse programmist toetatakse nelja tegevussuunda:

1. Organisatsioonide, sh haridusasutuse keskkonnasäästlikuks toimimiseks toetatakse mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi (rohelise kontori põhimõtete) rakendamisega seotud etappideks jagunevaid järgmisi tegevusi:
 

1. esimeses etapis hetkeolukorra kaardistamine (keskkonnamõju hindamine) ning keskkonnaeesmärkide seadmine ja tegevusplaani koostamine (keskkonnapoliitika sõnastamine);
2. järgmistes etappides tegevusplaani elluviimine, eesmärkide täitmise hindamine, tegevuskava uuendamine järgmiseks perioodiks. Teises ja järgmistes etappides toetuse taotlemise aluseks on eelmises etapis tehtud hindamine ja sellel põhinev tegevusplaan;

Loe rohkem siit.

 

2. Täiskasvanute ja perede keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks või ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

1.  teavituskampaania korraldamine;
2.  festivali, messi korraldamine, abikõlblik on kuni 50% projekti kogueelarvest;
3. loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamine, abikõlblik on kuni 50% projekti kogueelarvest.

Loe rohkem siit.

 

3. Üldharidussüsteemi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

1. õppeprogrammide korraldamine loodus- või keskkonnahariduskeskuses, õppekäikude korraldamine keskkonnakaitse- või keskkonnakasutusega seotud ettevõttes. Taotleja on projektis osalev haridusasutus või selle pidaja. Iga klass või lasteaiarühm saab toetust ühes õppeaastas kuni kaheks õppekäiguks. Abikõlblik kulu on kohale- ja tagasisõit kokku kuni 300 eurot ühe klassi või lasteaiarühma kohta, kuni kahe aktivõppeprogrammi läbiviimise kulu ning projektijuhtimise kulu. Taotlus menetletakse lihtsustatud korra alusel, taotlusvoor kuulutatakse välja üks kord aastas;

2. kuni kolm õppepäeva kestva välipraktikumi laagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele. Laagri läbiv teema käsitleb ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist. Abikõlblik kulu on 50% projekti kogueelarvest. Taotlus menetletakse lihtsustatud korra alusel, taotlusvoor kuulutatakse välja üks kord aastas;

3. Keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimine üldharidusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältel. Projekti kohustuslikud elemendid on teema seostamine kohalike ja globaalsete oludega, projektis osalejate käitumisharjumuste seostamine projekti teemaga, teema lõimitus eri eluvaldkondadega, koostööoskuse arendamine, projekti tulemuste visualiseeritud väljund ja selle esitlemine (projektides ei toetata õppekäike ja -laagreid);

4. üldharidussüsteemi õpilastele suunatud õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike õppematerjalide ja -vahendite loomine ja soetamine loodus- ja keskkonnahariduskeskustesse. Abikõlblik kulu on kuni 50% projekti kogumaksumusest. Projekti kohustuslik lisa on täpne kirjeldus loodavate õppematerjalide või soetatavate õppevahendite kasutamise kohta: seotud tegevused, sihtrühm, kasutamise intensiivsus.

Loe rohkem siit.

 

4.  Keskkonnasäästlikke tarbimisharjumusi kujundavate ja ökoloogilise tasakaalu olemust selgitavate teabekandjate loomisel toetatakse järgmisi tegevusi:

1. meediatoote, näituse, trükise, m-lahenduse või keskkonnateadlikkuse alase   uuringu loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine; 
2. meediatoote loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine keskkonnaministeeriumi veebilehel nimetatud tingimustel.
 
 
 
Iga projekti taotlus saab vastata ainult ühele konkreetsele määruse punktile. Kindlasti tasub kahtluste ja küsimuste puhul konsulteerida KIKi keskkonnateadlikkuse programmispetsialistiga.
 

 

KIK rahastatud projektid

banner
banner
banner
banner